דו"חות כספיים לשנת 2015

בישיבת דירקטוריון של לאומי שהתקיימה ביום 28 בפברואר 2016, הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המבוקרים של בנק ערבי ישראלי בע"מ לשנת 2015.