האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מסלולי משכנתא 

 מסלולי משכנתא 

	
		stripTwoColor("37662", false);
	
מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית
הצמדה למדד המחירים לצרכן
עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם
מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

צמודה לשינוי ריבית הפריים הנהוגה בבנק לאומי

*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 1

הצמדה למדד המחירים לצרכן

לא צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

משתנה מדי 6 חודשים בהתאם לשיעור ריבית הליבור דולר ארה"ב

*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 1

הצמדה למדד המחירים לצרכן

לא צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

משתנה מדי 6 חודשים בהתאם לשיעור ריבית הליבור אירו

*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 1

הצמדה למדד המחירים לצרכן

לא צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

בהתאם לשינוי בריבית עוגן המק"מ לשנה

*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 1

הצמדה למדד המחירים לצרכן

לא צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

משתנה מדי שנה, בהתאם לריבית עוגן אג"ח צמוד
*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 1

הצמדה למדד המחירים לצרכן

צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון במחצית השנייה של כל חודש, ובנקודת שינוי הריבית מדי שנה

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

משתנה מדי שנתיים, בהתאם לריבית עוגן אג"ח צמוד
*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 1

הצמדה למדד המחירים לצרכן

צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית מדי שנתיים

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

משתנה מדי 5 שנים, בהתאם לריבית עוגן אג"ח צמוד
*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 2

הצמדה למדד המחירים לצרכן

צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

משתנה מדי 5 שנים, בהתאם לריבית עוגן תשואות אג"ח ממשלתיות נסחרות לא צמודות לתקופה של חמש שנים

*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 2

הצמדה למדד המחירים לצרכן

לא צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

קבועה
*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 3

הצמדה למדד המחירים לצרכן

צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

יתכן ותהיה

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

קבועה

*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: 3

הצמדה למדד המחירים לצרכן

לא צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

יתכן ותהיה

מסלול ההלוואה
התנהגות הריבית

קבועה
*סוג הגבלה לפי הנחית בנק ישראל: אינו נכלל

הצמדה למדד המחירים לצרכן

צמוד

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

ללא עמלת היוון

*מגבלות בנק ישראל לפי סוג ההגבלה:

1. סך הרכב המסלולים בקטגוריה זו לא יעלה על שליש מגובה ההלוואה
2. סך הרכב המסלולים בקטגוריה זו לא יעלה על שני שליש מההלוואה (כאשר קטגוריה 1 נכללת בשני שליש)

3. סך הרכב המסלולים בקטגוריה זו חייב להיות לפחות שליש מגובה ההלוואה


הנתונים המופיעים בטבלה לעיל הינם נתונים כלליים בלבד ולא מחייבים המסופקים לכם על מנת שתקבלו מושג כללי לגבי מסלולי ההלוואה. יחד עם זאת, תנאי ההלוואה ייקבעו פרטנית בלאומי למשכנתאות בעת קבלת ההלוואה ועל פי מסמכי האשראי המחייבים.