שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

חיסכון שוקו וניל

לשנתיים

תיאור המוצר
בפירעון יקבל המפקיד
עבור תקופה ראשונה - שנה: ריבית שיקלית קבועה.
עבור תקופה שנייה - שנה: ריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע.
מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי Call טל. 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפוןטלפון 5524*

שם המוצר

חיסכון שוקו וניל

ל-3 שנים

קרן לא מובטחת

תיאור המוצר

בפירעון יקבל המפקיד
עבור תקופה ראשונה: שנתיים - ריבית שקלית קבועה, ללא הצמדה.
עבור תקופה שנייה: שנה - קרן וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן (קרן לא מובטחת)

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי Call טל. 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

חיסכון שוקו וניל

ל-4 שנים

קרן לא מובטחת

תיאור המוצר

בפירעון יקבל המפקיד
עבור תקופה ראשונה: שנתיים - קרן וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן (קרן לא מובטחת).
עבור תקופה שנייה: שנתיים - ריבית שקלית קבועה, ללא הצמדה
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי Call טל. 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

פקדונות משולבים וברירה פקדונות להכנסה חודשית