DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 חשבון נאמנות 

 חשבון נאמנות 

פתיחת חשבון נאמנות - מידע וטפסים לנאמן

הקמנו עבורך מוקד נאמנות שהינו גוף מקצועי המורכב מעורכי דין. המוקד מתמחה בתחום הנאמנויות ואחראי על ניהול תהליך פתיחת חשבון הנאמנות ואישור העסקאות בחשבון.

במסגרת פתיחת חשבון נאמנות, תידרש להמציא מסמכים וטפסים, המפורטים בטבלה מטה.
את כלל המסמכים עליך להביא לסניף.


שים לב למסמכים המחייבים חתימה מקורית:

 • הצהרת נהנים
 • W-9 (עבור תושבי ארה"ב)
 • במקרה של נאמן תאגיד, נדרשות גם החלטת חברה (310-50) טופס מקור, ותעודת התאגדות העתק נאמן למקור

 

במידה וידרשו מסמכים נוספים, ייצרו עמכם קשר מהמוקד.

 

הטיפול בפתיחת החשבון יהיה פשוט וקל במידה וכל המסמכים יועברו במלואם.

 

בסיום תהליך פתיחת החשבון, תתבקש להגיע שנית לסניף לצורך חתימה על טפסי פתיחת החשבון. במעמד זה תוכל לחתום גם על טופס "חשבון מוביל", אשר יאפשר לך לבצע את פתיחת החשבונות הבאים בתהליך מקוצר.

 

מהו תהליך מקוצר? >>

 

  טבלת טפסים ומסמכים נדרשים

 

סוג הטופס/המסמך

פירוט

שאלון מקדמי לבקשה לפתיחת חשבון נאמנות

טופס חשבון "מוביל"

 • אם טרם חתמת על טופס "חשבון מוביל" 401-13 401-13, מומלץ לחתום גם עליו על מנת לאפשר את פתיחת החשבונות הבאים בתהליך מקוצר (רלוונטי רק לנאמן עו"ד/רו"ח או טוען רבני)

מסמכי זיהוי של הנאמן

אדם פרטי

 • תושב ישראל - ת.ז. כולל ספח
 • תושב חוץ - יש לפנות למרכז תושבי חוץ, סניף ביאליק (803) לצורך קבלת אישור מיוחד לפתיחת נאמנות)

תאגיד (שאינו אמריקאי)

 • תעודת התאגדות – נאמן למקור
 • תקנון
 • תזכיר (אם רלוונטי)
 • תעודת שינוי שם (אם רלוונטי)
 • טופס 310-50 310-50 (באנגלית 610-50 610-50) מלא חתום ומאומת ע"י עו"ד - בו יפורטו כל הנהנים ובעלי השליטה בתאגיד הנאמן טופס מקור עם חתימה כחולה.
 • צילום ת.ז. או דרכון לתושב חוץ מאומת של המורשים לחתום בשם התאגיד
 • דוגמת חתימה של הנאמן
 • בעלי השליטה בתאגיד והמורשים לחתום יחתמו על הצהרת תושבות מס 318-75 318-75 (באנגלית – 618-75 618-75)
 • תאגיד שהינו מוסד פיננסי (FFI) – ימלא ויחתום בנוסף לטפסים שלעיל גם על טופס W-8 IMY (317-06 317-06) כולל מספר GIIN
 • כל תאגיד נאמן צריך לחתום על טופס FATCA 318-03 318-03 (באנגלית – 618-03). באם התאגיד יחזיק בניירות ערך אמריקאים (בכפוף לאישור מיוחד) – יש לחתום בנוסף על  W-8IMY(317-06 317-06) כולל מספר GIIN. במקרה בו התאגיד אינו מנכה מס במקור, נדרש גם Withholding statement.

צילום מסמכי זיהוי של הנהנים

 • נהנה פרטי - ת.ז./ דרכון (למי שאינו אזרח ישראל)
 • נהנה תאגיד – תעודת התאגדות
 • בעלי שליטה בתאגיד - ת.ז./דרכון (למי שאינו אזרח ישראל)
 • נהנה שהוא תושב הרשות הפלשתינאית (לרבות קטינים) - כרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי בלבד (לא ניתן לזהות על פי תעודת זהות או דרכון שהנפיקה הרש"פ) או דרכון של מדינה אחרת שאינה הרש"פ, כגון: דרכון ירדני או אמריקאי
 • נהנה שהוא מבקש מקלט (פליט) -  אשרת תושב ארעי (אב/1) המעניקה מעמד של "פליט" - אשרת שהייה זמנית הניתנת למבקשי מקלט/נהנים מהגנה זמנית מכוח חוק הכניסה לישראל מסוג 2(א)5 לחוק (יש להזין את מספר הדרכון המופיע באשרה)
 • נהנה שהוא אזרח ישראלי תושב חוץ- תעודת זהות ישראלית או דרכון ישראלי
 • נהנה שהוא קטין- פתיחת חשבון לקטין שטרם מלאו לו 16 שנים, תיעשה ע"פ מסמך זיהוי של אחד מאפוטרופסיו, בו  מופיעים פרטיו של הקטין
 • פתיחת חשבון לקטין תושב חוץ (למעט תושב הרשות הפלסטינית - לגביו נדרש כרטיס מגנטי כאמור) שטרם מלאו לו 16 שנים, תעשה על פי דרכונו של הקטין או על פי העתק מאושר שלו
 • פתיחת חשבון לקטין שמלאו לו 16 שנים, תיעשה ע"פ מסמך זיהוי שלו בלבד

נהנה טפסי הצהרת מס/FATCA

אדם פרטי

 • 318-75 318-75 (באנגלית – 618-75 618-75) הצהרה עצמית בדבר תושבות מס
 • נהנה בעל אזרחות אמריקאית/ארץ לידה ארה"ב/ תושב ארה"ב לרבות בעל GREEN CARD - יחתום על W-9 (316-95 316-95) טופס מקור עם חתימה כחולה
 • טופס שאינו חובה - לתושב חוץ – לצורך קבלת הטבות מס עפ"י פקודת מ"ה - 384-42 384-42 (באנגלית – 684-42 684-42)

תאגיד
(שאינו אמריקאי ואינו מוסד פיננסי FFI)

 • 318-03 318-03 (באנגלית – 618-03 618-03)
 • בעלי השליטה בתאגיד יחתמו על הצהרת תושבות מס 75 318-75 (באנגלית – 618-75 618-75)
 • בעל שליטה בתאגיד בעל אזרחות אמריקאית/ארץ לידה ארה"ב/ תושב ארה"ב לרבות בעל GREEN CARD - יחתום על W-9 (316-95 316-95) טופס מקור עם חתימה כחולה

תאגיד אמריקאי

 • 318-03 318-03 (באנגלית – 618-03). נהנה בעל אינדיקציה להיותו אמריקאי צריך לחתום על W9  או W8. נהנה בעל סממן לתושבות מס זרה- ייתכן ויידרש להמציא תיעוד במידה ויש סתירה בין הסממן לתושבות מס שהצהיר בטופס הצהרה עצמית.
 • W-9 (316-95 316-95)
 • בעלי השליטה בתאגיד יחתמו על הצהרת תושבות מס 318-75 318-75 (באנגלית – 618-75 618-75)
 • בעל שליטה בתאגיד בעל אזרחות אמריקאית/ארץ לידה ארה"ב/ תושב ארה"ב לרבות בעל GREEN CARD - יחתום על W-9 (316-95 316-95) טופס מקור עם חתימה כחולה

הצהרת נהנים

 

 • טופס מקור עם חתימה כחולה
 • 321-71 321-71 ׁ(באנגלית - 621-71 621-71(
 • בנהנה שהינו תאגיד- יירשמו פרטי התאגיד כנהנים בחשבון+ בעל/י השליטה בתאגיד יירשמו כנהנה בעל שליטה

אסמכתאות/ הסכמים/ פסקי דין/ החלטות בימ"ש / כתב נאמנות/ צו מינוי

 • בהתאם לסוג הנאמנות/ העסקה שלשמה נפתחת הנאמנות

 

 

 

בפתיחת החשבון הראשון יש לצרף גם את המסמכים והטפסים הבאים:

 

 

סוג הטופס/המסמך

פירוט

העתק מהרישיון המקצועי (רו"ח/עו"ד)

 

נאמן טפסי הצהרת מס/FATCA

אדם פרטי

תאגיד
(שאינו אמריקאי ואינו מוסד פיננסי FFI)

 • 318-03 318-03 (באנגלית – 618-03 618-03)
 • בעלי השליטה בתאגיד יחתמו על הצהרת תושבות מס 318-75 318-75 (באנגלית – 618-75 618-75)
 • בעל שליטה בתאגיד בעל אזרחות אמריקאית/ארץ לידה ארה"ב/ תושב ארה"ב לרבות בעל GREEN CARD - יחתום על W-9 (316-95 316-95) טופס מקור עם חתימה כחולה

טופס לחשבון נאמנות כללית (מוגבלת בסכום)

 • טופס 401-15 לאדם פרטי או תאגיד
 

 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל