DCSIMG

קשר עם ספקים

לאומי שואף לקיים יחסים ארוכי טווח, שיתופיים, תקינים ואחראיים מול כל הספקים, תוך יצירת שותפויות וניהול שיח פתוח בכל תחומי הפעילות. פעילות הרכש של לאומי מורכבת מרכישת מוצרים ושירותים באופן שוטף, ומרכישת ציוד לפרויקטים גדולים יותר לפי הצורך. רוב הספקים הם ישראלים או שלוחות ישראליות של ספקים בינלאומיים.

 

התקשרות עם ספקים:

 

 • ביטוח הספק
  בעת ההתקשרות עם הבנק, הספק נדרש להציג, בין היתר, אישור עריכת ביטוח חתום המעיד על קיום פוליסות ביטוח בתוקף.
  לאורך זמן ההתקשרות עם הבנק, האחריות לטיפול בנושאים הבאים חלה על הספק בלבד, ובשום מקרה לא על הבנק:
  • קיום אישור ביטוח תקף וחתום
  • תשלום פרמיות והשתתפות עצמית (במקרה תביעה).
    

על הספק חלה גם האחריות  שלא לבטל או לצמצם את סוגי הביטוח השונים במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לבנק, בכתב, בדואר רשום. כמו כן, כל הביטוחים שערך הספק הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הבנק ו/או לטובתו.

 

 

 • הספק ואיכות הסביבה:

חוזה ההתקשרות שנערך עם ספקים כולל נספח המתייחס לנושאי איכות הסביבה ובטיחות, על-פי הוראות הדין. החל משנת 2007 מחויב כל ספק רכש בלאומי החתום על חוזה התקשרות, לחתום גם על נספח זה.   

 

שיח עם ספקים:


לאומי נוהג להזמין את הספקים שלו למפגשים וכנסים מעת לעת. מפגשים אלה נועדו להדק את הקשר בין הבנק לספקיו, ולתת הזדמנות ובמה לחילופי ידע, העלאת יוזמות והצעות לשיפור. לאומי בוחר במידת האפשר להעסיק קבלני משנה שמעסיקים עובדים עם מוגבלויות.