DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

ציות

ציות בלאומי

לאומי כפוף למערכת רחבה של חוקים ותקנות לרבות הוראותיו של המפקח על הבנקים, הממונה על הביטוח ועל החיסכון, הרשות לניירות ערך ורשות ההגבלים העסקיים. לאומי רואה בציות דרך חיים המשולבת בכל תהליכי העבודה ומובילה להשגת יעדים באופן איכותי. לשם כך לאומי משקיע משאבים רבים ביישום הטמעה ובאכיפת הוראות החקיקה, ועל מנת להבטיח התנהלות עסקית בסטנדרט גבוה במיוחד. בהתאם, לאומי מגייס עובדים בעלי הכשרה רלבנטית ומפתח מערכות ממוחשבות תומכות לעמידה בדרישות החקיקה. התנהלות זו משקפת את תפיסת לאומי ומעוגנת בתרבות הארגונית שלו. ראוי לציין כי מדיניות הציות היא מדיניות קבוצתית וחלה גם על כל החברות הבנות בארץ ושלוחות הבנק בחו"ל.

 

לצורך ריכוז הטיפול של לאומי בציות להוראות צרכניות, מוּנה בשנת 2002 קצין ציות ראשי לבנק, שכפוף לחבר הנהלה. קצין הציות מסייע לדירקטוריון ולהנהלה למלא את תפקידם, לציית ולשמור על דרישות רגולטוריות בתחום של יחסי בנק- לקוח, לרבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, סודיות בנקאית, גילוי נאות, חוק איסור הלבנת הון וחוק איסור מימון טרור וכדומה. קצין הציות בבנק מעורב בעסקאות מורכבות ושותף בכל תהליכי העבודה, כולל בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים. 

 

חשיבות הציות היא בהגנה, הן על הלקוח והן על הבנק, והיא מוטמעת בקשת רחבה של פעילויות המועברות לכלל העובדים באמצעות מגוון אמצעים.