DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

ממשל תאגידי

ממשל תאגידי בלאומי

ממשל תאגידי (Corporate Governance) הוא מכלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים, המוסדות ומבני הבקרה שלפיהם מתנהל ומבוקר ארגון. משטר ארגוני מגדיר גם את היחסים בין מחזיקי העניין השונים ואת יעדי המשילות של הארגון. מחזיקי עניין עיקריים הם בעלי המניות, ההנהלה ומועצת המנהלים. מחזיקי עניין נוספים הם העובדים, הספקים, הלקוחות, בנקים ומלווים אחרים, רגולטורים, הסביבה העסקית, והקהילה בה פועל הארגון. ממשל תאגידי תקין מהווה את התשתית להתנהלות אתית וערכית של העסק ביתר תחומי האחריות החברתית.

 

לאומי מייחס חשיבות עליונה להתנהלות תקינה ומתקדמת של דירקטוריון הבנק ולעמידה בכל היבטי הרגולציה - חוקים, הוראות בנק ישראל וכללים אחרים. כחלק מאחריותו ומחויבותו של הדירקטוריון לממשל תאגידי תקין, עליו להיות כשיר להובלת הארגון, כולל בנושאים הקשורים לקיום וקידום אחריות תאגידית, הקפדה על קיום בקרה תמידית על הארגון, הימנעות מניגוד עניינים ועמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

 

הממשל התאגידי בלאומי מתנהל בקפידה ועל-פי סטנדרטים גבוהים. יש לציין שסביבה עסקית של בנק כרוכה, מעצם טבעה, ברגולציה מתמדת המטביעה את חותמה על כל הפעילויות הבנקאיות ובכל תחומי העשייה. בלאומי מאמינים שהתשתית הנדרשת להצלחה היא מסגרות עבודה ברורות ומובְנות המכתיבות את טווחי האחריות והסמכות, מרמת דירקטוריון הבנק ועד אחרון העובדים. יושרה, בהירות, הקפדה על שקיפות ושיתוף פעולה הם המאפיינים את גישת לאומי בנושא זה.

 

מידע נוסף בנושא