DCSIMG

הדירקטוריון וועדותיו

דירקטוריון לאומי וועדותיו*

בדירקטוריון הבנק מכהנים כיום 14 דירקטורים. יו"ר הדירקטוריון הינו מר דוד ברודט. הדירקטוריון פועל, בין היתר, באמצעות וועדות קבועות וועדות אד הוק, וזאת בנוסף לועדות אשר נדרשות על פי הדין.

 

בועדות הדירקטוריון מכהנים דירקטורים בלבד, כאשר בכל ועדה חברים לפחות 3 דירקטורים. הרכבם ותפקידיהם של הדירקטוריון וועדותיו נקבעים בהתאם לחוקים והוראות רלבנטיות, ובכללם הוראות הפיקוח על הבנקים. תפקידי הדירקטוריון וועדותיו ודרכי עבודתם מוגדרים בנוהל עבודת הדירקטוריון שהינו נוהל פנימי מפורט, אשר מתעדכן מעת לעת.

 

לפרטים נוספים לגבי הדירקטוריון, ראה הדוח השנתי של הבנק המפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך (www.isa.gov.il).

 

מליאת הדירקטוריון קיימה 44 ישיבות בשנת 2012 ו-22 ישיבות במחצית הראשונה של שנת 2013.

 

להלן פרטים עיקריים וכלליים בלבד בדבר הועדות הקבועות העיקריות של הדירקטוריון ותפקידיהן:

 

 

ועדת ביקורת

לועדה הסמכויות לאשר ולהמליץ בפני הדירקטוריון ויו"ר הדירקטוריון בדבר תכנית העבודה של חטיבת הביקורת הפנימית ולעקוב אחר ביצוע התוכנית; לדון בדוחות ביקורת מהותיים של המבקר הפנימי הראשי, רואה החשבון המבקר ורשויות הפיקוח, ולעקוב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת השונים וכן לדון ולהמליץ בפני הדירקטוריון בדבר אירועים חריגים מהותיים הנובעים מממצאי הביקורת; לאשר ולהציע את מינויו, השעייתו או העברתו מתפקידו של המבקר הפנימי הראשי; לדון, לאשר ולהמליץ בפני האסיפה הכללית בדבר מינוי רואי החשבון המבקרים, וכן לדון לאשר ולהמליץ בפני האסיפה הכללית או הדירקטוריון, אם הוסמך לכך ע"י האסיפה, בדבר שכרם של רוה"ח המבקרים. עוד מוסמכת הועדה לדון בדוח השנתי של נציב תלונות הציבור.

 

לוועדה תפקידים נוספים בתחומי הפיקוח והבקרה, לרבות בנושאי ציות, איסור הלבנת הון ומימון טרור ותכנית האכיפה הפנימית בתחום ניירות ערך וייעוץ השקעות בבנק ובקבוצה. כן מוסמכת הועדה לאשר או שלא לאשר עסקאות עם אנשים קשורים ועסקאות בהן לנושא משרה יש ענין אישי, בהתאם להוראות נוהל בנקאי תקין וכן בהתאם לקבוע בחוק החברות, התשנ"ט -1999 ולהמליץ בעניין לדירקטוריון החברה, ככל הנדרש.

 

החל מתאריך 1 בינואר 2013 ובהתאם להוראות נוהל בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים, הועדה לבחינת דוחות כספיים של הדירקטוריון מסיימת את פעילותה, והדיונים המקדימים לקראת אישור הדוחות הכספיים על ידי הדירקטוריון, לרבות הדיונים בנושאים הנדרשים על פי הדין בהקשר זה, מתקיימים בועדת הביקורת. לפיכך, הועדה מקיימת דיונים וממליצה בפני הדירקטוריון בעניין טיוטת הדוחות הכספיים של הבנק, ההפרשות להפסדי אשראי, תביעות משפטיות, ובכל עניין אחר הנוגע לדוחות הכספיים. המלצות הועדה מובאות לאישור הדירקטוריון.

 

כמו כן, בסמכות הועדה לדון ולפקח על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של הבנק והקבוצה וכן בנושאים הקשורים למדיניות החשבונאית והפיסקאלית על פיה נערכים הדוחות הכספיים ולהתעדכן באופן שוטף בשינויים בהוראות דין רלבנטיות.

 

הרכב ועדת הביקורת:
יו"ר הועדה הינו דח"צ לפי חוק החברות, ו-2 הדח"צים הנוספים בדירקטוריון חברים בועדה. רוב חברי הועדה הם דירקטורים חיצוניים, לפי הוראות נוהל בנקאי תקין, ומהווים גם דירקטורים בלתי תלויים לפי חוק החברות. המניין החוקי לישיבה ולקבלת החלטות הועדה הוא מרבית חברי הועדה, ובלבד שמרביתם דירקטורים חיצונים.

 

דירקטור חיצוני לפי חוק החברות יכונה להלן: "דח"צ".
דירקטור חיצוני לפי נוהל בנקאי תקין, המהווה גם דירקטור בלתי תלוי לפי חוק החברות, יכונה להלן: "דירקטור חיצוני".

 

הרכב הועדה:
יו"ר הועדה – גב' ציפורה סמט (דח"צ).
2 דח"צים נוספים.
2 דירקטורים חיצוניים.

 

במהלך שנת 2012, ועדת הביקורת קיימה 46 ישיבות ו-18 ישיבות במחצית הראשונה של שנת 2013.

 


 

ועדת תגמול

הועדה הוקמה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות, שנכנס לתוקף ביום 12.12.12, וסמכויותיה הינן על פי חוק זה. תפקידי הועדה העיקריים הינם לאשר ולהמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול, המתייחסת לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, עדכונה מעת לעת, בחינת יישומה ואישור המשך תוקפה.

 

בנוסף, בתיקון לחוק נקבעו הוראות המסמיכות את הועדה לאשר עסקאות פרטניות עם נושאי משרה באשר לתנאי כהונתם והעסקתם, ולרבות עסקאות שאינן בהתאם למדיניות התגמול.

 

הרכב הועדה:
יו"ר- מר חיים סאמט (דח"צ).
2 דח"צים נוספים.
דירקטור חיצוני אחד.

 

במהלך שנת 2012, ועדת תגמול קיימה 4 ישיבות ו-15 ישיבות במחצית הראשונה של שנת 2013.

 


 

ועדה לניהול סיכונים

לועדה הסמכות לדון ולהמליץ לדירקטוריון בדבר מדיניות מוצעת בנושא ניהול סיכונים, הגדרת תיאבון הסיכון, מסמכי החשיפות של הבנק והקבוצה לסיכונים השונים, כולל דיון בדוחות הרבעוניים בגין הסיכונים השונים, לפני הדיון בדירקטוריון; בדבר תקרות החשיפה לסיכונים המותרת במגזרי הפעילות השונים ובדבר עסקאות שניתן לבצע במגזרים אלה; בדבר ההערכות הארגונית של הבנק והקבוצה לניהול והבקרה של החשיפה הכוללת לסיכונים השונים ובחינת כלים איכותיים לניהולם; בדבר פעילות או מוצרים חדשים של הבנק ובכלל זה בחינת הסיכונים והמנגנונים הכרוכים בפעילות או המוצר החדש; בדבר ממצאים מהותיים מסקרי הסיכונים שביצעה הנהלת הבנק.

 

עוד מוסמכת הועדה לדון במסגרת הכוללת של מבחני הקיצון לכל תחומי הסיכון של הבנק ובהערכה הפנימית של הלימות ההון (ICAAP), ולפקח על תחום בקרת האשראי.

 

הרכב הועדה:
יו"ר – מר דוד ברודט.
דח"צ אחד.
2 דירקטורים חיצוניים.

 

במהלך שנת 2012, הועדה לניהול סיכונים קיימה 10 ישיבות ו-6 ישיבות במחצית הראשונה של שנת 2013.

 


 

ועדת אשראי

ועדת אשראי רשאית, בין היתר, לאשר או לא לאשר מתן אשראי בתחום סמכותה. כמו כן הועדה מקיימת פיקוח ובקרה אחר אשראים בסכומים שנקבעו ועל תיקי האשראי של קבוצות הלווים הגדולות בבנק.

 

הרכב הועדה:
יו"ר – מר דוד ברודט.
דח"צ אחד.
2 דירקטורים חיצוניים.

 

במהלך שנת 2012, ועדת אשראי קיימה 25 ישיבות ו-7 ישיבות במחצית הראשונה של שנת 2013.

 


 

ועדה מנהלית שכר ותגמולים

הועדה דנה וממליצה לועדת התגמול ו/או לדירקטוריון, בין השאר בדבר: שינויים מהותיים במבנה הארגוני, מדיניות השכר ומערכת התגמול לעובדי הקבוצה, שאינם נושאי המשרה ובדבר מועמדים לכהונה בתפקידים בכירים. בנוסף, ממליצה בדבר מועמדים שאינם מקרב עובדי הבנק לכהונה כדירקטורים בחברות בנות מהותיות. כמו כן, לועדה סמכות לדון ולהמליץ בפני הדירקטוריון בדבר תקציב ההשקעות של הבנק.

 

לועדה גם סמכות לאשר או שלא לאשר, השקעות או מימושן בתחום המקרקעין, הציוד ומערכות המיכון לשימושו העצמי של הבנק מעבר לסכום מינימום שנקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון, וכן תרומות במסגרת של סכומים שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

הועדה יושבת גם כועדה לאחריות תאגידית. במסגרת זו, הועדה קובעת יעדים בתחום האחריות התאגידית של הבנק והקבוצה לשנים הקרובות, עוקבת אחר ביצועם, ודנה בדוח האחריות התאגידית של הבנק והקבוצה.

 

הרכב הועדה:
יו"ר – מר דוד ברודט.
דח"צ אחד.
2 דירקטורים חיצוניים.

 

במהלך שנת 2012, ועדה מנהלית שכר ותגמולים קיימה 28 ישיבות ו-6 ישיבות במחצית הראשונה של שנת 2013.

 


 

ועדת אסטרטגיה:

הועדה דנה וממליצה בפני הדירקטוריון על חזון הבנק, יעדים אסטרטגיים ומדידתם וכן מעקב אחר ביצועם, כניסה לתחומי פעילות חדשים מהותיים וכן מדיניות ההשקעות הריאליות והשקעות הנוסטרו.

 

הרכב הועדה:
יו"ר – מר דוד ברודט.
דח"צ אחד.
דירקטור חיצוני אחד.

 

במהלך שנת 2012, ועדת אסטרטגיה קיימה 2 ישיבות וישיבה אחת במחצית הראשונה של שנת 2013.

 


 

ועדת השקעות:

הועדה דנה ומחליטה על ביצוע או מימוש השקעות ריאליות, השקעות נוסטרו ונטילת התחייבות חיתומית, מעבר לרף שנקבע ע"י הדירקטוריון, וכן דנה ומחליטה על רכישת חברות בנות, הקמתן, מכירתן או מיזוגן, בתנאים מסוימים.

 

הרכב הועדה:
יו"ר – מר דוד ברודט.
דח"צ אחד.
4 דירקטורים חיצוניים.

 

במהלך שנת 2012, ועדת השקעות קיימה 3 ישיבות וישיבה אחת במחצית הראשונה של שנת 2013.

 


 

כמו-כן, קיימות ועדות קבועות למטרות מיוחדות כגון ועדת נוהל, ועדת תשקיפים והועדה לבחינת ניגודי עניינים אשר נפגשות בעת הצורך. בנוסף, הדירקטוריון מקים מעת לעת ועדות אד-הוק למטרות ספציפיות.

 

 

 *המידע נכון ליום 01.08.2013

 

בית לאומי בתל אביב
בית לאומי בתל אביב