חטיבות ומערכי הבנק

יחידות המטה

 

 • החטיבה הפיננסית

אחראית על תכנון המס וביטוח הבנק והקבוצה, הכנת התקציב ומעקב לביצועו, ריכוז תוכנית העבודה של הבנק, מעקב אחר ההתפתחויות במשק, והכנת סקירות ענפיות ותחזיות כלכליות.

 

 • חטיבת החשבונאות
  אחראית על ניהול, פיתוח וקביעת הנהלים החשבונאיים בבנק, הכנת הדוחות הכספיים של הבנק והקבוצה והכנת דיווחים לבנק ישראל.

 

 • חטיבת משאבי אנוש
  אחראית על גיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק ויישומה, ובכלל זה מיון והשמה, תגמול עובדים, נושאי שכר, יחסי עבודה, פיתוח וקידום עובדים, הכשרה בנקאית-ניהולית וכללית, הטמעת הקוד האתי "דרך לאומי", טיפול בפרט, רווחת העובדים, ועוד.

 

 • חטיבת לאומי טכנולוגיות
  אחראית על מערך המחשוב. מרכזת את העשייה בנושאי מחשב, מיכון, טכנולוגיה, אבטחת מידע, תפעול שלוחות בחו"ל.

 

 • חטיבת הייעוץ המשפטי
  אחראית על הייעוץ והליווי המשפטי הכולל של הבנק. היועץ המשפטי הראשי אחראי על קצין הציות הראשי של הבנק.

 

 • מערך ציות ואכיפה
  אחראי ליישום תוכנית הציות בבנק לגבי הוראות צרכניות וליישום החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. כן אחראי האגף על הלשכה לפניות הציבור.

 

 • מערך הייעוץ בהשקעות
  אחראי על תורת הייעוץ בהשקעות בניירות ערך ומכשירים פיננסיים, פיתוח מערכות בתחום ההשקעות ומחקר בנושאי שוקי ההון והכספים.

 

 • מערך שיווק, פרסום ודוברות
  אחראי על הפרסום, דוברות ויחסי ציבור, תרומות, חסויות, קשר עם הקהילה ונושאי רגולציה. 

 

 • חטיבת הביקורת הפנימית
  אחראית על הביקורת הפנימית בקבוצת לאומי. הביקורת מבוצעת על פי חוק הביקורת, הוראות בנק ישראל, ותקנים מקצועיים מקובלים. הביקורת עוסקת, באופן עצמאי ובלתי תלוי, בבחינה והערכה של מערכות הבקרה הפנימית בקבוצה. 

 

 • מערך אסטרטגיה
  עוסק בגיבוש האסטרטגיה ברמת הקבוצה, גיבוש האסטרטגיה ברמת החטיבות בראיה חוצת ארגון והובלת פרויקטים בנושאים בעלי חשיבות אסטרטגית.

 

 • חטיבת ניהול סיכונים
  אחראית על מיפוי, זיהוי ומדידת כלל הסיכונים בקבוצה ויצירת תשתית לבחינת הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות. החטיבה מבצעת בקרת סיכונים בארץ ובחו"ל, מפתחת מתודולוגיה למדידת סיכונים ובקרתם, כולל פיתוח מתודולוגיה להון כלכלי. החטיבה מבקרת ומתאמת מסמכי מדיניות ניהול סיכונים ומבצעת הליך בחינת אשראי,ויישום כללי אמנת בזל בפעילות הבנק.

 

מידע נוסף

 

 

המידע המובא לעיל מעודכן ל- 11.2014 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.