DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

קשרי משקיעים

קשרי משקיעים
 

הכר את מבנה ופרופיל העסקים של קבוצת לאומי  - חברות בנות, מבנה ארגוני והנהלה ועוד.

 

צפה בדירוגי האשראי של מדינת ישראל ובנק לאומי ע"י סוכנויות דירוג אשראי.

 

הכר את החברות הבנות העיקריות של לאומי בתחומי בנקאות ומימון, שוק ההון ושירותים פיננסיים.

 

התעדכן בהודעות האחרונות לתקשורת מטעם לאומי המדווחות על פעילותו המגוונת.

 

ריכוז הדוחות הכספיים של הבנק לצד הודעות על אסיפות כלליות של הבנק.

 

פירוט התאריכים המשוערים לפרסום הדוחות הכספיים הקרובים של הבנק.

 

האחריות התאגידית בקבוצה מנוהלת על בסיס תפיסה כוללת, אסטרטגיה ומדיניות, בהובלת דירקטוריון לאומי.

 

ריכוז סקירות כלכליות מהארץ ומהעולם בנושאי: מקרו, שוק ההון וניתוח ענפים במשק הישראלי.

 

לפניך קישור לאתר "מאיה" ובו הדיווחים של הבנק לבורסה לניירות ערך.