DCSIMG

ממשל תאגידי

 

הממשל התאגידי בלאומי מתנהל בקפידה ועל-פי סטנדרטים גבוהים. בלאומי מאמינים שהתשתית הנדרשת להצלחה היא מסגרות עבודה ברורות ומובְנות המכתיבות את טווחי האחריות והסמכות, מרמת דירקטוריון הבנק ועד אחרון העובדים. יושרה, בהירות, הקפדה על שקיפות ושיתוף פעולה הם המאפיינים את גישת לאומי בנושא זה.

 

דירקטוריון לאומי מופקד על התוויית מדיניות הבנק, ממנה את חברי ההנהלה ומפקח על פעילות המנכ"ל הראשי.

 

החזון וערכי הליבה של לאומי מתווים את דרך ההתנהגות ואת התרבות הארגונית הרצויות אשר אליהן שואף הארגון.

 

ככל בנק, כפוף לאומי למערכת רחבה של חוקים ותקנות. הציות להם משולב בתהליכי העבודה ומוביל להשגת יעדים באופן איכותי.

 

בנק בלא גרעין שליטה

 

בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות) בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות)

בעלי עניין ומחזיקים (פקודת הבנקאות) גרסה מונגשת


 

למידע על נושא משרה בכירה בבנק, בהתאם להגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ראו דוחות מיידיים של הבנק על מצבת נושאי משרה בכירה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א)
ההגדרה הנ"ל כוללת, בין היתר, "נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999.
תשומת הלב מופנית לכך שהגדרת "נושא משרה" בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 רחבה יותר: "כהגדרתו בחוק החברות, וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין".