חיסכון לכל ילד

חיסכון לכל ילד

 • כל ילד שמקבל קצבת ילדים מכוח חוק הביטוח הלאומי זכאי לתוכנית זו.
 • הכספים יופקדו ככלל במועד בו משולמת קצבת ילדים.
 • ילד שב-1.5.2015 טרם הגיע לגיל 18, זכאי בנוסף גם להפקדה רטרואקטיבית של 50 ש"ח בגין כל חודש זכאות מיום זה, וזאת בנוסף להפקדות השוטפות שיחלו בינואר 2017 וימשכו עד הגיעו לגיל 18 (קצב ההפקדה הרטרואקטיבית יהיה כפי שיחליט המוסד לביטוח לאומי). 

 

אפשר לבחור את הגוף המנהל ומסלול החיסכון באתר הביטוח הלאומי בטווח הזמן המוגדר ע"י הביטוח הלאומי:

 • לילדים שנולדו לפני ה-1.1.2017 ושטרם הגיעו לגיל 18 ביום ה- 1.5.2015: אפשר לבחור עד ה-1.6.2017.
 • לילדים שנולדו אחרי ה-1.1.2017: אפשר לבחור עד חצי שנה מיום היוולד הילד. עליכם להודיע למוסד לביטוח לאומי על הבחירה בתוך תקופת הבחירה. 

קיימים 3 מסלולים:

 • חיסכון ללא תחנות יציאה להחלפת המסלול (מתאים לילדים בגילאים 0-18)
 • חסכון עם תחנות יציאה להחלפת המסלול אחת ל- 5 שנים (מתאים לילדים בגילאים 0-13)
 • חסכונות המשך (מתאים לילדים בגילאים 18-21)
   

בכל אחד מהמסלולים, ניתן לבחור בין ריבית קבועה ולא צמודה, ריבית משתנה, או ריבית קבועה וצמודה למדד המחירים לצרכן.
באתר לאומי ניתן יהיה לצפות בתוכניות שהבנק מציע לפי גיל הילד ולפי המסלולים השונים.

בנוסף ל-50 ש"ח המופקדים ע"י המוסד לביטוח לאומי, ניתן להוסיף 50 ש"ח נוספים, וזאת מתוך קצבת הילד החודשית.
כל שינוי בהפקדה החודשית (תוספת/ביטול התוספת) תתבצע באמצעות פנייה למוסד לביטוח לאומי.

המידע יהיה זמין בכל הערוצים בבנק כמו כל חיסכון נוסף שקיים בבנק. ובנוסף, ישלח דיוור אחת לשנה אודות החיסכון.

 

אחרי שייבחר הגוף המנהל (בחירה שלכם או ברירת מחדל) המוסד לביטוח לאומי יעביר את הפרטים לגוף המנהל שנבחר.
אין צורך להגיע לסניף לפתיחת חשבון.
ניהול חיסכון לכל ילד הוא חינם עבור הילד הזכאי (ללא דמי ניהול עד גיל 21).

 

 • ניתן לשנות מסלול רק בחסכונות עם נקודות יציאה המיועדות להחלפת מסלול.
 • משיכת כספים תתאפשר החל מגיל 18 לאחר קבלת מענק ראשון בסך 500 ש"ח.
 • ניתן להמשיך להשקיע את הכספים הצבורים בחיסכון  גם לאחר גיל 18, לתקופות נוספות עד גיל 21.
 • אם הכספים לא יימשכו עד גיל 21, יופקד בחסכון מענק שני של 500 ש"ח נוספים.
   

 

ילדים שנולדו לפני 1.1.2017 - תקופת הבחירה עד 1.6.2017:

 • ילד מעל גיל 15: כספים יופקדו  בחיסכון בנקאי ויושקעו בתוכנית בריבית קבועה ולא צמודה.
 • ילדים מתחת לגיל 15: כספים יופקדו  בקופת הגמל שתיבחר לפי סבב ע"י משרד האוצר (ללא הבטחת תשואה וללא הבטחת קרן).

 
ילדים שיוולדו אחרי 1.1.2017 - תקופת בחירה חצי שנה מיום הלידה:

 • הכספים יופקדו בקופת הגמל שתיבחר לפי סבב ע"י משרד האוצר (ללא הבטחת תשואה וללא הבטחת קרן).
 • אם יש ילד קודם וההורה כבר בחר עבורו גוף מנהל בעבר - הכספים יופקדו לפי הבחירה שבוצע עבור הילד הקודם.
   

*מתווה חיסכון ארוך טווח לילד נקבע בדין, ובכפוף לשינויים שיחולו בדין מפעם לפעם. הסכומים שפורטו לעיל ניתנים לשינוי ויעודכנו מעת לעת.