תקנון – תכנית "גודיז" של בנק לאומי

תכנית "גודיז" היא תכנית ייעודית של בנק לאומי לישראל בע"מ, במסגרתה יוענקו, בהתאם לתנאי התכנית, הטבות שונות ללקוחות הבנק.

להלן פירוט התנאים וההתניות של תכנית גודיז.

 1. הגדרות

  להגדרות הבאות בתנאי שימוש תהיינה המשמעות הנקובה לצדן:

  "אירועים מזכים"         -  אירועים המזכים את הלקוח ב גודיז בהתאם לרשימה המופיעה בנספח "א" להלן ובכפוף להוראות תקנון זה;
  "אפליקציה"                    - אפליקציית "גודיז" אשר ניתנת להורדה בחנויות האפליקציה השונות, למכשירים תומכים בלבד, אשר באמצעותה ניתן לרכוש את ההטבות המוענקות במסגרת התכנית;
  "הבנק"  -  בנק לאומי לישראל בע"מ או מי שיחליפו לעניין התכנית;
  "בתי עסק"   -  בתי עסק המעניקים את ההטבות, כולן או חלקן, ללקוחות במסגרת התכנית. הבנק ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לשנות את רשימת בתי העסק המשתתפים בתכנית בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק וללא הודעה מוקדמת, בכפוף להוראות הדין;
  "הגורם המתפעל"   -  חברת א.ר. נולדג' פור אול בע"מ או כל חברה או גוף שיחליפה מעת לעת או יצטרף אליה במסגרת תפעול התכנית;
  "הטבות"  -  ההטבות המוצעות ללקוחות התכנית מעת לעת לפי שיקול דעתו של הבנק ובהתאם לתנאי התכנית;
  "חוק הגנת הצרכן"  -  חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 או כל חוק אחר שיחליפו, כפי נוסחו מעת לעת;
   "כרטיס אשראי בנקאי"  -  כרטיס אשראי אשר הונפק על ידי הבנק, הופעל על ידי הלקוח, והפעלתו נקלטה במערכות הבנק והוא תקף ותקין מכל בחינה, ומתופעל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל, ומשויך לחשבון הלקוח בבנק לאומי. בהגדרה זו לא ייכללו הכרטיסים הבאים: כרטיס חיוב מידי (Debit Card), כרטיסי Cash Card, כרטיס מתנה, כרטיס נטען, כרטיס PEPPER, כרטיס דיינרס, כרטיס FLY CARD מבית דיינרס, כרטיס לאומי me, וכל כרטיס אחר עליו יודיע הבנק מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי;
  "כרטיס אשראי חוץ בנקאי מאושר"   כרטיס אשראי שהונפק ללקוח ע"י חברת כרטיסי אשראי ולא ע"י הבנק, בעקבות הפנית הלקוח ע"י הבנק לחברת כרטיסי האשראי, אשר מחויב מחשבון הלקוח בבנק עפ"י הרשאה לחיוב חשבון ואשר הבנק אישר להכליל אותו בתוכנית גודיז, בכפוף לאמור בתקנון זה; התוכנית תחול על כרטיס כאמור בתנאי שהכרטיס הופעל על ידי הלקוח, והפעלתו נקלטה במערכות חברת כרטיסי האשראי והוא תקף ותקין מכל בחינה;
  "לקוח"   -  לקוח המתגורר בישראל המחזיק בכרטיסים (אחד או יותר) ו/או אשר מנהל חשבון בנק בבנק, ואשר זכאי להצטרף לתכנית, בהתאם לתנאי תקנון זה ולמסמכי התקשרות הלקוח עם הבנק, למעט לקוח אשר מנהל את חשבונו בסניף מס' 601 "pepper";
  "לקוח עסקי"  -  לקוח עסקי המוגדר ככזה בהתאם לנהלי הבנק ולהסדר ההתקשרות בין אותו לקוח עסקי לבין הבנק;
  "גודיז"  -  מטבעות דיגיטליים הנצברים על ידי הלקוח כתוצאה מפעולות מזכות או עסקאות מזכות, המשמשות לצורך רכישת הטבות במסגרת התכנית באמצעות האפליקציה;
  "עסקה/אות מזכות"  -  בכרטיס אשראי בנקאי:
  רכישת מוצרים ו/או שירותים בישראל או בחו"ל, שתמורתם שולמה באמצעות כרטיס אשראי של הלקוח, המקנות ללקוח גודיז בהתאם לתנאי תקנון זה; עסקאות מזכות יהיו רק אלו הנחשבות לסופיות ואינן מותנות עוד באישור בתי עסק ו/או חברות כרטיסי אשראי ו/או גורם אחר; מובהר כי הפעולות שלהלן לא תיחשבנה כעסקאות מזכות: (1) משיכות מזומן בארץ או בחו"ל בכל כספומט (בין אם בנקאי ובין אם לא בנקאי); (2) זיכויים מחברות אשראי בגין ביטולי עסקאות; (3) העברות כספים וחיובים בגין השימוש בכרטיס האשראי לרבות (אך לא רק): דמי כרטיס, דמי חבר מועדון, היטל שירותים מיובאים, עמלות, זיכויי ריבית וחיובי ריבית, הצמדות למדד או לשער מט"ח, הסבות ופירעון שוטף של עסקאות, מוצרי אשראי, הטבות פיננסיות ו/או כל עסקה ותוכנית אשראי אחרת שתוגדר על ידי הבנק; (4) עסקאות להעברת כספים (כגון Pay Box, BIT, Pay וכיו"ב);


  בכרטיס אשראי חוץ בנקאי מאושר:
  רכישת מוצרים ו/או שירותים בישראל או בחו"ל, שתמורתם שולמה באמצעות כרטיס אשראי חוץ בנקאי של הלקוח, המקנות ללקוח גודיז בהתאם לתנאי תקנון זה; עסקאות מזכות יהיו רק אלו הנחשבות לסופיות ואינן מותנות עוד באישור בתי עסק ו/או חברות כרטיסי אשראי ו/או גורם אחר; משיכות מזומן בארץ או בחו"ל בכל כספומט (בין אם בנקאי ובין אם לא בנקאי) לא תיחשבנה כעסקאות מזכות.

  "ערוצי דיגיטל"  -  ערוצי בנקאות ממוחשבת ומקוונת של הבנק בסלולר, מחשב, כספומטים ועמדות מידע ו/או ערוצים נוספים עליהם יודיע הבנק מעת לעת;
  "פעולה בנקאית"  -  כל אחת מהפעולות המפורטות בנספח "ב" להלן כפעולה בנקאית ומבוצעת בערוצי הדיגיטל;
  "פעולה שאינה בנקאית"  -  כל אחת מהפעולות המפורטות בנספח "ב" להלן כפעולה שאינה בנקאית ומבוצעת בערוצי הדיגיטל;
  "פעולה דיגיטלית"  -  פעולה בנקאית או פעולה שאינה בנקאית שמבוצעת בערוצי הדיגיטל;
  "פעולות מזכות"  -  אירועים מזכים ו/או פעולות דיגיטליות המקנות ללקוח גודיז בהתאם לתנאי תקנון זה;
  "תכנית מועדון תעופה"  -  תכנית הטבות נפרדת מתכנית זו במסגרתה יכולים לקוחות, שאינם משויכים לתכנית הנאמנות, לצבור נקודות למועדוני תעופה, בהתאם לתנאי תקנון תכנית מועדון התעופה;
  "התכנית"  -  תכנית ההטבות "גודיז" המוצעת על ידי הבנק. במסגרת התכנית יהיו זכאים לקוחות המתגוררים בישראל המחזיקים בכרטיסי אשראי המשויכים לחשבון ו/או אשר מנהלים חשבון בבנק, ואשר זכאים להשתתף בתכנית, לרכוש ולממש הטבות שונות כאמור ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
             

   
 2.  האפליקציה

  2.1. לקוח שהונפק לו כרטיס אשראי בנקאי ו/או חוץ בנקאי מאושר, ישויך לתכנית הנאמנות שתנאיה מפורטים להלן (בכפוף לאמור בתקנון זה).

  2.2. כתנאי לצבירת גודיז ולהזמנת ההטבות השונות הנכללות במסגרת התכנית, נדרש כל לקוח להוריד אל מכשיר הטלפון הנייד את האפליקציה ולבצע באפליקציה את הליך ההרשמה. האפליקציה פותחה ומתופעלת על ידי הבנק, אשר הינו האחראי על תפעולה של האפליקציה, כאשר הגורם המתפעל הוא האחראי על כל ההיבטים הקשורים להטבות בלבד. מובהר כי האפליקציה הינה חיצונית ומופרדת מהאפליקציה הבנקאית הרגילה של הבנק.

  2.3. באחריות הלקוח לוודא כי יש בידיו מכשיר טלפון נייד שתומך באפליקציה בטרם הסתמכותו על תנאי התכנית. הבנק ו/או הגורם המתפעל ו/או צד שלישי כלשהו לא יהיו אחראים כלפי הלקוח בגין אי יכולתו לממש את הגודיז ו/או לרכוש הטבות כתוצאה מהיעדר מכשיר תומך להפעלת האפליקציה.

  2.4. האפליקציה ניתנת להורדה, ללא תשלום, דרך חנויות אפליקציות השונות שיאפשרו זאת מעת לעת. האפליקציה כפופה לתנאי השימוש הקבועים בה, כפי נוסחן מעת לעת.


  3. ההטבות

  3.1. במסגרת התכנית יהיו רשאים הלקוחות לרכוש הטבות שונות באמצעות האפליקציה, בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה ולתנאים שייקבעו לגבי כל הטבה, כפי שיפורסמו באפליקציה. על הלקוח לעיין בעמוד ההטבה המסוים באפליקציה בה הוא מעוניין טרם הזמנת ההטבה.

  3.2. מובהר כי לקוח המשתייך לתכנית רשאי להשתייך גם לתכנית מועדון התעופה, והכל כמפורט בתקנון זה.

  3.3. הורדת האפליקציה למכשיר הלקוח, סיום הליך ההרשמה בה, השתייכות הלקוח לתכנית והזמנת ההטבות במסגרתה מעידים על הסכמתו של הלקוח להוראות תקנון זה.

  3.4. ההטבות תוצענה ללקוחות במסגרת האפליקציה על ידי הגורם המתפעל ו/או בתי העסק אשר ייחשבו כ"עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, לעניין זה, על כל המשתמע מכך. כל התלונות, הטענות והדרישות בקשר עם ההטבות תופנינה לגורם המתפעל ו/או (לפי העניין) לבתי העסק הרלוונטיים.

  3.5. הבנק יהיה רשאי להתנות ו/או להוסיף על תנאי ההטבות המופיעים במסגרת האפליקציה בהתאם לפרסום הספציפי של ההטבות בעמוד ההטבה הרלוונטית באפליקציה ו/או בכל אמצעי פרסום אחר, בכל עת, והאמור יחייב את הלקוח בקשר עם רכישות עתידיות של ההטבה הספציפית, בכפוף להוראות כל דין ותנאי תקנון זה.

  מובהר, כי הבנק יהיה רשאי לעדכן את ההטבות המוצעות ללקוחות במסגרת האפליקציה מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. זמינות ההטבות המוצעות במסגרת התכנית אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להסכמים של הבנק ו/או הגורם המתפעל עם בתי העסק ו/או צדדים שלישיים, לפיכך הבנק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר הטבה מהתכנית, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש אלא אם נקבע אחרת בדין החל.

  3.6. מובהר כי מלאי ההטבות מוגבל. 

  3.7. אין בתוכנית ובמידע הכלול בה, ובכלל זה בעמודי ההטבות משום הצעה, שידול או ייעוץ מצד הבנק לרכישת הטבה כלשהי.


  4. הזמנת ההטבות ומימושן
   

  4.1. כדי ליהנות מן ההטבה על הלקוח להזמין את ההטבה באמצעות האפליקציה כנגד גודיז שצבר עד למועד ההזמנה הספציפית ו/או בתוספת תשלום כספי, לפי העניין. על אף האמור, הבנק יהיה רשאי אף לכלול במסגרת האפליקציה מעת לעת הטבות שונות המוצעות על ידי בתי עסק שונים מהן הלקוח יהיה רשאי ליהנות ללא צורך בהזמנתן באמצעות האפליקציה, בהתאם לתנאי ההטבה הספציפית.

  4.2. לאחר הזמנת ההטבה באפליקציה, תישלח ללקוח הודעת אישור לטלפון הסלולארי אותו הזין במסגרת הליך הזמנת ההטבה באפליקציה. ניתן לעדכן את מספר הטלפון הסלולארי באפליקציה בכל עת.

  4.3. ההטבה תירשם בספרי הבנק ככזו שהוזמנה על ידי הלקוח, בהתאם לתעודת הזהות של הלקוח שהזמין את ההטבה. כדי לממש את ההטבה מול בית העסק הרלוונטי, הלקוח עשוי להידרש להציג אישור הזמנת ההטבה באפליקציה, או את הכרטיס שבאמצעותו הוזמנה ההטבה, או להציג את תעודת הזהות שלו, או להציג הודעת SMS / דוא"ל בדבר הזמנת ההטבה / קוד קופון דיגיטלי, או אופן מימוש אחר, והכל כפי שיצוין באפליקציה בנוגע להטבה הספציפית. מובהר כי הצגת הפרטים הנ"ל כתנאי למימוש ההטבה מול בית העסק הרלוונטי הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.

  4.4. ככל וההטבה המוזמנת על ידי הלקוח תדרוש תוספת תשלום כספי, תשלום זה יתבצע על ידי הלקוח בעת הזמנת ההטבה באמצעות כרטיס אשראי שהונפק על ידי הבנק בלבד, ואשר משויך לתעודת הזהות של הלקוח בלבד (כפי שיוגדר ללקוח בעמוד האישי שלו באפליקציה). 

  4.5. הבנק יהיה רשאי להודיע, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי להודיע מראש, אלא אם נקבע אחרת בדין החל, כי כרטיס מסוג מסוים ו/או פעולה מסוימת יוחרגו מהתכנית ו/או לא יקנו זכות לצבירת גודיז, באופן מלא או חלקי.

  4.6. הטבות שהוזמנו תהיינה ניתנות למימוש במשך תקופה מוגבלת בזמן, כפי שיצוין עבור כל הטבה באפליקציה. הטבה שפג תוקפה ולא מומשה מול בית העסק הרלוונטי, אינה ניתנת לביטול או למימוש על ידי הלקוח או צד שלישי כלשהו לאחר תום מועד תוקפה ולא יינתן זיכוי או פיצוי כספי בגינה, לרבות החזר של הגודיז ששימשו להזמנת ההטבה ו/או תשלום נוסף שהלקוח נדרש להוסיף לצורך הזמנת ההטבה (למעט ככל וקמה ללקוח זכות להחזר כספי כאמור בהתאם לדין החל), כמפורט בתקנון זה להלן.

  4.7. מובהר כי הזמנת ההטבות מותנית בניהול חשבון בבנק. לקוח שיבקש לממש את הגודיז שנצברו לזכותו לטובת הזמנת הטבות ולא ינהל חשבון בבנק בעת מימוש כאמור, לא יוכל לממש את הגודיז ויאבד את זכאותו להם. מובהר כי הטבות שהוזמנו על ידי הלקוח טרם סגירת החשבון בבנק ימשיכו לעמוד לרשותו, בהתאם לתנאי כל הטבה ולהוראות תקנון זה.

  4.8. ההטבות הן למחזיק הכרטיס באופן אישי ו/או למחזיקי חשבון הבנק בבנק באופן אישי – לפי העניין, ולא ניתן יהיה להעביר או להמחות הטבות לצדדים שלישיים, למעט באם ניתנה לכך אפשרות ייעודית במסגרת האפליקציה.

  4.9. מובהר כי לקוחות עסקיים יהיו זכאים לצבור גודיז אך ורק בעבור ביצוע עסקאות מזכות בכרטיסי אשראי ולא בעבור ביצוע פעולות מזכות בחשבון. כמו כן, לקוחות עסקיים יהיה זכאים לצבור גודיז גם מחשבונם העסקי, אולם יוכלו להזמין הטבות כנגד גודיז אך ורק אם בבעלותם חשבון פרטי בבנק ובמסגרתו.

  5. תנאים לצבירת גודיז


  5.1. צבירת גודיז ביחס לביצוע עסקאות מזכות בכרטיסי אשראי בנקאיים, תיבחן ותתבצע לפי תעודת הזהות של הלקוח. צבירת גודיז ביחס לפעולות מזכות תיבחן ותתבצע לפי תעודת הזהות של הלקוח שביצע את הפעולה המזכה בחשבון. היה ולא ניתן יהיה לקבוע מהי תעודת הזהות של מבצע פעולה מזכה, אזי כל הלקוחות בעלי החשבון במסגרתו בוצעה פעולה מזכה, יהיו זכאים לכמות הגודיז בגין אותה עסקה מזכה או (לפי העניין) פעולה מזכה, באופן זהה.

  כלל כרטיסי האשראי הבנקאיים אשר משויכים לחשבון הלקוח וכן כרטיס חוץ בנקאי מאושר (כהגדרתם בתקנון זה) יזכו את הלקוח ב גודיז, כמפורט בתקנון זה. מובהר כי עסקאות בכרטיסים חוץ בנקאיים אחרים, לא יזכו את הלקוח ב גודיז.

  5.2. כמות הגודיז אותה זכאי הלקוח לנצל לצורך הזמנת הטבות תצוין במסגרת האזור האישי של הלקוח באפליקציה. נתוני צבירת הגודיז של הלקוח, אשר יוצגו באפליקציה, לא ייחשבו לנכונים "בזמן אמת" או לראיה בדבר נכונותם, אלא תלויים וכפופים לאישור העסקאות ובכל מקרה, יהיו כפופים לרישומי ספרי הבנק.

  5.3. עסקאות בכרטיס אשראי בנקאי ו/או חוץ בנקאי מאושר

  5.3.1. צבירת גודיז והזמנת הטבות כנגדן מותנית בביצוע עסקאות מזכות בסכום מינימאלי של 2,000 ₪ לחודש, בכלל כרטיסי האשראי הבנקאיים (לרבות כרטיסי האשראי העסקיים ולמעט כרטיסי PEPPER, לאומי me, Fly Card, Debit ו-Cash Card) בבעלות הלקוח (על פי שיוך של מספר תעודת זהות), ולמעט כרטיסי אשראי בבעלות הלקוח אשר משויכים למועדון תעופה.
  בכרטיס אשראי חוץ בנקאי מאושר, צבירת גודיז והזמנת הטבות כנגדן מותנית בביצוע עסקאות מזכות בכרטיס האשראי החוץ בנקאי המאושר, בסכום מינימלי של 100 ₪ לחודש.
  מובהר כי סכום העסקאות המינימלי יימדד בנפרד לכרטיסים בנקאיים ולכרטיסים חוץ בנקאיים מאושרים.

  5.3.2. לגבי לקוחות המשויכים למועדון התעופה, צבירת גודיז והזמנת הטבות כנגדן מותנית בביצוע עסקאות מזכות בכרטיסי האשראי בסכום מינימאלי של 8,000 ₪ לחודש, בכלל כרטיסי האשראי הבנקאיים שבבעלות הלקוח (על פי שיוך של מספר תעודת זהות).

  סכומי העסקאות המזכות המינימאליים הנזכרים בסעיפים 5.3.1 ו-5.3.2 לעיל ייקראו להלן "סכום העסקאות המינימאלי".

  5.3.3. סכום העסקאות המינימאלי ייבדק ביחס לכלל כרטיסי האשראי כאמור בסעיפים  ‎5.3.1 ו-‎5.3.2 לעיל. הגעה לסכום העסקאות המינימאלי תזכה את הלקוח ב גודיז כנגדן ניתן יהיה להזמין הטבות, כאשר חישוב צבירת הגודיז יתבצע ביחס לכל סכומי העסקאות המזכות שבוצעו ("מהשקל הראשון"), בכפוף לאמור להלן.

  5.3.4. ביטול עסקה מזכה בכרטיס אשראי בנקאי תגרע את סכום העסקה המזכה שבוטלה מסך סכומי העסקאות המזכות שבוצעו על ידי הלקוח (לרבות מסכום העסקאות המינימאלי) לצורך חישוב הגודיז להן יהיה זכאי הלקוח, וזאת במועד קליטת הביטול במערכות הבנק. היה וביטול עסקה נקלט במערכות הבנק לאחר שכבר חושבה הצבירה ביחס לחודש מסוים וקמה זכאות הלקוח לגודיז, ייגרע סכום העסקה המזכה שבוטלה מסך סכומי העסקאות המזכות שבוצעו על ידי הלקוח (לרבות מסכום העסקאות המינימאלי) לצורך חישוב הגודיז להן יהיה זכאי הלקוח בחודש העוקב.

  5.3.5. צבירת הגודיז מביצוע עסקאות מזכות בכרטיסי אשראי בנקאיים ובכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים מאושרים (כל אחד מהם בנפרד), תהא על פי יחס של 1:100 – כלומר, מטבע אחד בעבור כל 100 ₪ (בכפוף להגעה לסכום העסקאות המינימאלי). היה ובהתאם לחישוב כאמור תיוותר שארית של סכום עסקאות מזכות שאינו מזכה במטבע שלם נוסף – השארית תימחק, לא יוענקו גודיז בעבורה, והלקוח לא יהיה רשאי או זכאי לנצל שארית זו או "לגלגל" אותה לחודשים עוקבים. הבנק יהיה רשאי לשנות את יחס הצבירה הקבוע בסעיף זה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף להוראות הדין החל.

  זכאות הלקוח לצבירת הגודיז מביצוע עסקאות מזכות בכרטיסי אשראי בנקאיים תהיה מוגבלת לרף מקסימאלי של 80 גודיז בחודש ללקוח (כלומר, מחזור הוצאה בחודש קלנדרי של 8,000 ₪).
  בכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים מאושרים, הזכאות תוגבל לרף מקסימלי של 50 גודיז בחודש ללקוח (כלומר, מחזור הוצאה בחודש קלנדרי של 5,000₪) (להלן: "הרף המקסימאלי המזכה"). בהתאם לכך, לקוחות המחזיקים בחשבון כרטיס/י אשראי בנקאי/ים וכרטיס/י אשראי חוץ בנקאי/ים, יהיו זכאים לרף מקסימלי של 130 גודיז.

  5.3.6. סכומי עסקאות מזכות בכרטיסי אשראי מעבר לרף המקסימאלי המזכה כאמור לא יחושבו ולא יזכו את הלקוח בגודיז נוספים והלקוח לא יהיה זכאי להעביר סכומים עודפים אלו או "לגלגל" אותם לחודשים עוקבים. הבנק יהיה רשאי לשנות את שיעור הרף המקסימאלי המזכה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף להוראות הדין החל.

  למען הסר ספק, מובהר כי לקוחות המשויכים למועדון התעופה יהיו זכאים לרף מקסימאלי של 80 גודיז בחודש אך ורק עם הגעתם לסכום העסקאות המינימאלי לגביהם (8,000 ₪).


  5.3.7. הסכום הכולל של עסקה שבוצעה בתשלומים (למעט עסקאות בקרדיט) או של עסקה דחויה, שבוצעה בחודש מסוים בכרטיס אשראי בנקאי, יחושב לעניין סכום העסקאות בגינן זכאי הלקוח לגודיז (בכפוף להגעה לסכום העסקאות המינימאלי). לדוגמא: לקוח שביצע עסקה בסך כולל של 1,000 ₪ בחלוקה ל-10 תשלומים (קרי, 100 ₪ לכל חודש), אותם 1,000 ₪ ייכללו בסכום העסקאות בגינן זכאי הלקוח לגודיז באותו החודש בו ביצע את העסקה האמורה.
  בכרטיס אשראי חוץ בנקאי מאושר, סכום התשלום החודשי (והוא בלבד) בגין  עסקה שבוצעה בתשלומים (לרבות  עסקאות בקרדיט) או בגין עסקה דחויה, יחושב לעניין סכום העסקאות בגינן זכאי הלקוח לגודיז באותו חודש (בכפוף להגעה לסכום העסקאות המינימאלי). לדוגמא: לקוח שביצע עסקה בסך כולל של 1,000 ₪ בחלוקה ל-10 תשלומים (קרי, 100 ₪ לכל חודש), רק 100 ₪ ייכללו בסכום העסקאות בגינן זכאי הלקוח לגודיז באותו החודש בו ביצע את העסקה האמורה. בחודש העוקב ייכללו 100 ₪ נוספים בסכום העסקאות בגינן זכאי הלקוח לגודיז  וכן הלאה.

  5.3.8. עסקאות מזכות שבוצעו בכרטיס אשראי שנחסם לאחר ביצוען מכל סיבה שהיא, תיחשבנה לצורך חישוב סכום העסקאות המינימאלי והזכאות לצבירת גודיז, ובלבד שהעסקאות המזכות הרלבנטיות בוצעו בטרם נחסם הכרטיס.

  5.3.9. סכומי עסקאות מזכות בכרטיסים בנקאיים שתמורתן שולמה במטבע חוץ תיחשבנה לצורך חישוב הזכאות לצבירת גודיז בהתאם לסכומן בשקלים חדשים, לפי שער המרה שנקבע בהתאם להסכמי ההתקשרות של הלקוח עם הבנק.

  5.3.10. לקוח שלא חצה את סכום העסקאות המינימאלי בחודש קלנדרי מסוים, לא יהיה זכאי לצבור בחודש העוקב את הגודיז בגין אותן עסקאות מזכות.

  בדיקת הזכאות, לרבות לעניין סכום העסקאות המינימאלי בכרטיסי האשראי הבנקאיים תבוצע מדי חודש קלנדרי, ביום העסקים הראשון של כל חודש (בכפוף לכך שבמועד זה האפליקציה מותקנת במכשיר הלקוח), בגין העסקאות המזכות שבוצעו על ידי הלקוח בכרטיס/י האשראי שבבעלותו במסגרת התקופה שבין היום ה-25 לחודש שלפני החודש הקודם לחודש בו מבוצע החישוב ועד ליום ה-24 לחודש הקודם לחודש בו מבוצע החישוב. לשם המחשה, החישוב לזכאות ולסך הגודיז אותם יהיה זכאי הלקוח (ככל שהוא זכאי) לממש החל מיום 1 לחודש מרץ ועד ליום 31 לחודש מרץ, יהיה בגין העסקאות המזכות שביצע הלקוח בין היום ה-25 לחודש ינואר ועד ליום ה-24 לחודש פברואר.

  בדיקת הזכאות, לרבות לעניין סכום העסקאות המינימאלי בכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים מאושרים, תבוצע מדי חודש קלנדרי, ביום העסקים הראשון של כל חודש (בכפוף לכך שבמועד זה האפליקציה מותקנת במכשיר הלקוח), בגין העסקאות המזכות שבוצעו על ידי הלקוח בכרטיס/י האשראי שבבעלותו במסגרת התקופה שבין היום ה-1 עד ה 31 לחודש שלפני החודש הקודם לחודש בו מבוצע החישוב. לשם המחשה, החישוב לזכאות ולסך הגודיז אותם יהיה זכאי הלקוח (ככל שהוא זכאי) לממש החל מיום 1 לחודש מרץ ועד ליום 31 לחודש מרץ, יהיה בגין העסקאות המזכות שביצע הלקוח בין היום ה-1 לחודש ינואר ועד ליום ה-31 לחודש ינואר.
  5.3.11. ההסדרים החלים ביחס לכרטיס אשראי חוץ-בנקאי מאושר, לעניין: סכום מינימלי של עסקאות; יחס צבירה; רף מקסימלי מזכה; צבירה בעסקאות תשלומים; ומועד חישוב זכאות, כמפורט בסעיפים 5.3.1, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.10 יהיו בתוקף עד ליום 30.09.2021. 
  לאחר מועד זה, יחולו על כרטיס אשראי חוץ בנקאי מאושר, ההסדרים החלים על כרטיס אשראי בנקאי לפי הסעיפים הנ"ל.


  5.4. פעולות מזכות

  5.4.1. פעולה דיגיטלית תזכה את הלקוח במספר גודיז קבוע מראש בהתאם לכללים המפורטים להלן:

  (א) כל פעולה בנקאית ראשונה המשתייכת לקבוצה של פעולות מזכות שיבצע לקוח בחודש קלנדרי, תזכה את הלקוח בצבירה של 5 (חמישה) גודיז. לעניין סעיף זה, "קבוצה" משמעה כל אחת מקבוצות הפעולות הבנקאיות המופיעות בנספח "ב" לתקנון זה, קרי: עובר ושב, פיקדונות וחסכונות, שיקים, העברות, מט"ח וכרטיסים. למען הסר ספק, מובהר כי בגין ביצוע שתי פעולות בנקאיות מזכות או יותר מאותה קבוצה, תזכה את הלקוח בגודיז כמצוין לעיל אך ורק בגין פעולה בנקאית אחת.

  מודגש, כי פעולה שאינה בנקאית ראשונה בכל חודש קלנדרי שיבצע לקוח בערוצי הדיגיטל לא תזכה את הלקוח בגודיז.

  (ב) לקוח שביצע כל פעולה דיגיטלית (קרי, פעולה בנקאית או פעולה שאינה בנקאית), בחלוף לפחות 6 חודשים בהם לא ביצע אף פעולה דיגיטלית, יהיה זכאי לצבור 10 (עשרה) גודיז בגין פעולה זו (פעם אחת בלבד).

  (ג) לקוח שביצע פעולה דיגיטלית כלשהי שאותה לא ביצע במהלך 6 (שישה) חודשים שקדמו לביצוע אותה פעולה (פעולה בנקאית או שאינה בנקאית), יהיה זכאי לצבור 10 (עשרה) גודיז בגין פעולה זו.

  לשם הנוחיות, הזכאות לגודיז בהתאם לכללים המפורטים בסעיפים 5.4.1(א) – (ג) לעיל, מפורטים בטבלה להלן:

   

 3.  

  סוג הפעולה
  מספר גודיז הערות
  פעולה בנקאית ראשונה מכל קבוצה בחודש קלנדרי 5 גודיז * מהן פעולות בנקאיות ומהן פעולות שאינן בנקאיות ניתן למצוא בנספחים א, ב שלמטה.
  *ניתן לקבל כפל גודיז בגין אותה פעולה (לקוח שביצע פעולה אשר עונה על יותר מאחד מסוגי הפעולות, יקבל גודיז על כל סוג פעולה).
  פעולה דיגיטלית (בנקאית ושאינה בנקאית) ראשונה בחלוף 6 חודשים מביצוע פעולה דיגיטלית כלשהי 10 גודיז
  פעולה דיגיטלית (בנקאית ושאינה בנקאית) שביצע הלקוח ואשר לא ביצע אותה בששת החודשים הקודמים לביצוע הפעולה 10 גודיז
  5.4.2. כל אירוע מזכה יזכה את הלקוח במספר גודיז קבוע מראש כמפורט בנספח "א" לתקנון זה, ובכפוף לאמור בו.

  5.5. הזכאות להזמנת ההטבות כנגד גודיז תהא תקפה למשך חודש קלנדרי אחד בלבד לאחריו תאבד הזכאות להזמנה כאמור. לא ניתן לצבור את הזכאות להזמנת ההטבות כנגד גודיז לחודש העוקב וגודיז כאמור יימחקו ממלאי הגודיז שלזכות הלקוח. לשם המחשה: גודיז שנצברו בגין פעולות מזכות ו/או עסקאות מזכות שבוצעו במהלך חודש ינואר יהיו תקפים לטובת הזמנת הטבות במהלך חודש פברואר בלבד (בכפוף לאמור בסעיף 5.3.10 סיפא) כאשר ביום האחרון לחודש פברואר, בשעה 23:59, יימחקו הגודיז שנצברו בחודש ינואר והגודיז שנצברו בחודש פברואר יהיו זמינים ללקוח לצורך הזמנת הטבות למשך חודש מרץ, וכן הלאה.

  5.6. כמות הגודיז שנצברה ללקוח אשר ביטל כרטיס וזמינה להזמנת הטבות בהתאם להוראות תקנון זה תהיה זמינה לאותו לקוח להזמנת הטבות באותו החודש.

  5.7. גודיז הנצברות לטובת הלקוח הן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאף צד שלישי, או לחשבון אחר בבנק (לרבות על שם הלקוח) ללא הסכמת הבנק, לרבות ומבלי לגרוע במקרה של סגירת חשבון.


   

  6. מדיניות ביטולים

  6.1. הטבות שהוזמנו על ידי הלקוח כנגד מטבעות גודיז בלבד תהיינה ניתנות לביטול על ידי הלקוח בתוך 14 ימים מיום הזמנתן באפליקציה. לקוח לא יהיה רשאי לקבל חזרה מטבעות גודיז שכנגדם הוזמנה הטבה כאמור במקרה בו בוטלה ההזמנה (בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי בית העסק).

  6.2. הטבות שנרכשו על ידי הלקוח (לרבות הטבות שנרכשו ומומשו דרך האפליקציה) כנגד תשלום כספי נוסף מעבר לגודיז תהיינה ניתנות לביטול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כפי נוסחן מעת לעת. ביטול כאמור יהיה כרוך בדמי ביטול בסכום של 5% מהתשלום הכספי ששילם הלקוח או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, למעט ביטול שבוצע באמצעות האפליקציה, שאינו כרוך בדמי ביטול כלל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יחולו לגבי ההטבות כאמור לעיל גם ההוראות המפורטות בנספח "ג" המצורף לתקנון זה, בהתאם לסוג הנכס או השירות הנרכש ולפי העניין.

  6.3. ביטול עסקה לרכישת הטבה ייעשה על ידי פנייה לגורם המתפעל באמצעות האפשרות הייעודית לכך באפליקציה או באחד או יותר מהערוצים הבאים: טלפון: 03-9545522, דואר: עבור: לאומי גודיז, אגף השיווק, בנק לאומי, יהודה הלוי 35 תל אביב או דוא"ל:  leumi-goodys@bankleumi.co.il.

  7. אחריות

  7.1. מובהר בזאת כי הבנק ו/או הגורם המתפעל אינם מתחייבים כי המחירים בפרסומים השונים נמוכים מהמחירים בהם ניתן לרכוש מוצרים/שירותים בדרך אחרת. הבנק ו/או הגורם המתפעל אינם אחראים בשום אופן למחירים אשר יקבעו במהלך מבצעים שיערכו בתי עסק בעצמם ו/או בשיתוף אחרים.

  7.2. הבנק אינו אחראי לטיב המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי בתי עסק, לרבות זמני אספקתם, זמינותם, טיבם, איכותם, עמידותם, מחיריהם, המפרט הטכני שלהם וכיו"ב.

  7.3. המוצרים והשירותים המוצגים באפליקציה מוצעים על ידי בתי העסק והספקים השונים והם האחראים הבלעדיים לתוכנם, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה או כל מידע שנמסר או מפורסם בכל הנוגע לבתי העסק ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים על ידיהם – לפי העניין, בכל אמצעי פרסום ולבנק ו/או לגורם המתפעל אין כל אחריות בגין האמור או הנובע הימנו.
  7.4. בתי העסק נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם. כמו כן, אחראים בתי העסק לאספקת הוראות הפעלה ככל שהדבר נדרש. בנוסף, על בתי העסק חלה החובה לספק תעודת אחריות למוצרים ולפעול על פיה, ככל שתעודה כזו נדרשת על פי כל דין.

  7.5. המוצרים באפליקציה מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם באפליקציה משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי לא תחול על הבנק כל אחריות בקשר עם המפורט לעיל, באופן ישיר ו/או עקיף.

  7.6. כל המידע בדבר המוצרים המוצעים באפליקציה נכון לרגע בו הוצג המידע. על אף שהבנק והגורם המתפעל עושים כמיטב יכולתם למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב, טעויות סופר וכו'. לפיכך, על הלקוח לוודא מול בית העסק את כל האמור בעמוד ההטבה של המוצר, ולוודא שהיא מתאימה לצרכיו, בטרם הזמנתם והבנק לא ישא באחריות בקשר לכך.

  7.7. השירותים והמוצרים המוזמנים במסגרת התכנית כנגד גודיז (ולפי העניין – גם נרכשים כנגד תשלום כספי) מוצעים לשימוש כמות שהם ("AS IS"). לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או הגורם המתפעל בגין תכונות השירותים והמוצרים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי הלקוח ולדרישותיו.

  7.8. התמונות והצילומים באפליקציה ו/או באמצעי הפרסום השונים לגבי מוצרים ושירותים המוצעים במסגרת התוכנית מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר/השירות המוזמן.

   

  8. שירות לקוחות

  8.1. מוקד שירות הלקוחות זמין בטלפון *5522 או 03-9545522.

  8.2. שירות הלקוחות יהיה פעיל בימים א' – ה' בין השעות 8:00 –  19:00 ובימי ו' בין השעות 8:00-13:00

  8.3. הבנק יהיה רשאי בכל עת לשנות את ימי הפעילות של המוקד ואת שעות פעילותו.


  9. כללי

  9.1. כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון.

  9.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא כולל גם לשון נקבה. לשון יחיד כוללת לשון רבים, ולהפך.

  9.3. לבנק יהא שיקול הדעת הבלעדי באישור ו/או סירוב צירוף לקוח לתכנית.

  9.4. הבנק יהיה רשאי לשנות ולעדכן את תנאי ו/או כל הוראה בתקנון זה לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי תקנון זה ותנאי התוכנית כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת, לרבות הוראות בנק ישראל. הודעה בדבר שינוי הוראות התקנון או כל הודעה אחרת על פיו תפורסם על פי שיקול דעתו של הבנק ובכפוף לכל דין.

  9.5. הבנק יהיה רשאי, מעת לעת, לשנות ולעדכן את רשימת בתי העסק ו/או ההטבות בכל עת, ובכלל זה לבטל הטבות כלשהן, להגביל את זמן מימושן או לקצרן, להגביל את המלאי שלהן, להתנות את מימוש ההטבה בתנאים שונים, והכל בכפוף למתן הודעה על פי דין. מומלץ להתעדכן בתקנון וברשימת בתי העסק וההטבות באפליקציה. הבנק יהיה רשאי, לצורך הגנה על הבנק ו/או על הלקוחות ו/או על בתי העסק לבטל או לצמצם הטבה כלשהי או להקטין שירות כלשהו שניתן על ידי האפליקציה, ובכלל זה להפסיק את פעילות האפליקציה לחלוטין, והכל בכפוף לדין החל.

  9.6. הבנק יהיה רשאי, בכל עת, לחייב את הלקוח בגין הטבות שהזמין ו/או לבטל הטבות שהוזמנו ו/או גודיז שנצברו ו/או לחייב את הלקוח בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לו, בכל מקרה בו הלקוח יעשה פעולות ו/או מחדלים לבדו ו/או ביחד עם אחרים, בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.

  9.7. רישומי הבנק הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור להזמנת הטבות, צבירת ה גודיז, בקשות הלקוח למימוש הטבות וכיו"ב.

  9.8. אין בתקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויות הבנק על פי ההסכמים הקיימים בינו לבין הלקוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מהוראות אחרות החלות ביחס לשימוש הלקוח באפליקציה ויש לראות בהוראות החלות על השימוש באפליקציה ובהוראות תקנון זה כמשלימות אחת את השנייה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון לבין הוראות מסמכים ו/או פרסומים אחרים, יראו בהוראות תקנון זה כמחייבות וקובעות לעניין לגביהן הן מתייחסות.

  9.9. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

  9.10. על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

 

נספח א' – רשימת אירועים מזכים

 

פעולה

כמות מטבעות גודיז הערות
כללי
השקת התכנית והשלמת הליך הרשמה באפליקציה 50 ניתן למימוש רק באותו חודש בו הוענקו ה גודיז. לקוחות שהורידו את האפליקציה במהלך 7 ימי עסקים האחרונים לחודש קלנדרי, יהיו זכאים לממש את הגודיז עד תום החודש הקלנדרי העוקב.
פתיחת חשבון בנק בלאומי 20  
העברת משכורת חדשה בששת החודשים האחרונים, ובלבד שהינה בסכום של 1,000 ₪ ומעלה 20 ההטבה תינתן בגין משכורת אחת בלבד, אף אם מדובר בחשבון משותף
"יום הולדת בנקאי" 20 בחלוף עשור רצוף (10 שנים, 20 שנים, וכן הלאה) ממועד תחילת התקשרות של הלקוח עם הבנק

 

נספח ב' – פעולות דיגיטליות

 

1. פעולות בנקאיות – לפי קבוצות

עובר ושב

 • תשלום שוברים
 • פתיחת חשבון
 • פתיחת הרשאה לחיוב בחשבון
 • פתיחת הוראת קבע להעברת מט"י
   

פיקדונות וחסכונות

 • פתיחת תוכנית חסכון
 • משיכת חסכון
 • הפקדה חד-פעמית לחסכון
 • הפקדה לפיקדון (שאינו יומי)
 • הפקדה לפיקדון מובנה – ת. חיסכון
 • הפקדה לפיקדון יומי
 • משיכת פיקדון יומי
 • משיכת פק"מ


שיקים

 • הפקדת שיקים
 • כתיבת שיק דיגיטלי – בסלולר
 • הזמנת פנקס שיק רגיל
 • הזמנת פנקס שיק מסחרי
 • הפקדת שיקים דחויים
 • ביטול שיק


העברות

 • העברה בין חשבונות
 • העברת משכורות
 • העברה ברשימה (חיוב יחיד כנגד רבים)
 • העברת מזומן באמצעות מסרון
 • העברת זהב (RTGS)


מט"ח

 • העברת מט"ח לבנק אחר בארץ/בחו"ל
 • העברת מט"ח בין חשבונות בלאומי
 • המרת מט"ח
 • מכירת מט"ח


כרטיסים

 • הזמנת כרטיס אשראי בנקאי (לחשבון שנפתח באינטרנט/סלולר)
 • הזמנת כרטיס אשראי בנקאי שני ומעלה
 • הפעלת כרטיס מגנטי (החייאה שנייה) (אקטיבציה של כרטיס אשראי בנקאי בדיגיטל, לאחר אקטיבציה בסניף הבנק)
 • שחזור קוד סודי לכרטיס אשראי בנקאי
 • הטענת כרטיס CARD CASH
 • חסימת כ"א בנקאי בגין אובדן/גניבה
 • שינוי תקרת משיכה בכרטיס אשראי בנקאי
   

2. פעולות שאינן בנקאיות

 • טיוב נתונים- מייל, טלפון
 • חיבור (Log-In) ראשון לאפליקציית "לאומי" לאחר השלמת הליך ההרשמה
 • רישום ל"לאומי בזמן" (קבלת התראות והודעות מהבנק לפי החלטת הלקוח)
 • רישום להזדהות חכמה
 • צ'ט עם בנקאי
 • הרשמה למייל ירוק
 • הזמנת פגישה
 • עדכון שאלת זיהוי
 • החלפת שם משתמש לשם משתמש אישי
 • הגשת מסמכים למשכנתא בערוצי הדיגיטל
 • שינוי הרשאות לצפייה בלבד בדיגיטל להרשאות לביצוע פעולות בדיגיטל
 • הוספת הרשאות להעברת כספים לצד שלישי בערוצי הדיגיטל
   

 

נספח ג' – מדיניות ביטולים – הוראות נוספות
 

 

סוג עסקה

מדיניות ביטול
תיירות – הזמנה לחדרי אירוח, בקתות עץ ואבן, צימרים ובתי מלון, חבילות נופש
 • ניתן לבטל עסקה לגבי הטבה שנרכשה, בתוך 14 ימים מיום רכישת ההטבה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוח, או בהתאם למדיניות בית העסק הרלוונטי ובלבד שמדיניות זו מיטיבה עם הלקוח מעבר לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
תיאטראות, מופעים, הצגות, קולנוע, ספא
 • ניתן לבטל עסקה לגבי הטבה שנרכשה בתוך 14 ימים מיום רכישת ההטבה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד המופע, הצגה, סרט והביקור בספא, או בהתאם למדיניות בית העסק הרלוונטי ובלבד שמדיניות זו מיטיבה עם הלקוח מעבר לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

 

 • מובהר כי זכות הביטול לא תחול לגבי עסקאות לרכישת: (א) טובין פסידים; (ב) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995; (ג) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה; (ד) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית; (ה) טובין שעל פי דין אין להחזירם; (ו) שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל.