switch_images_interval = 300;
	if('objectFit' in document.documentElement.style === false) {
			var images_desktop = document.getElementsByClassName('switch_image_desktop');
			var images_mobile = document.getElementsByClassName('switch_image_mobile');
			
			for(var i=0;i < images_mobile.length;i++) {
				var next_image_src = images_mobile[i].src;
				var next_parent = images_mobile[i].parentElement;
				
				next_parent.style.backgroundImage = 'url(' + next_image_src + ')'; 
				
				images_mobile[i].style.display = 'none';
			}
			
			for(var i=0;i < images_desktop.length;i++) {
				var next_image_src = images_desktop[i].src;
				var next_parent = images_desktop[i].parentElement;
				
				next_parent.style.backgroundImage = 'url(' + next_image_src + ')'; 
				
				images_desktop[i].style.display = 'none';
			}
		}
	
דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.03.2020

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.03.2020

על רקע השפעות התפשטות נגיף הקורונה: תיק האשראי של לאומי ברבעון הראשון של 2020 גדל ב-6.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעקבות גידול בהעמדת אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים עקב המשבר.

למידע נוסף
	
		stripHome1("35081", false);
	
כל המידע והשירותים הייחודים לתקופה זו

כל המידע והשירותים הייחודים לתקופה זו

למידע נוסף
מזמינים פגישה לסניף ללא המתנה בתור

מזמינים פגישה לסניף ללא המתנה בתור

קבלת שירות בסניפים תתאפשר בהזמנת פגישה מראש, בכדי לשמור על הבריאות של כולנו.

למידע נוסף
	
		stripHome1("35083", false);