DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פתיחת חשבון Total Digital 

 פתיחת חשבון Total Digital 

תנאי רישום

  • בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") רשאי לפנות אלי בהצעות שיווקיות ומבצעים ולשגר אלי דברי פרסומות, לפי הפרטים הנ"ל.
  • ידוע לי שלא חלה עלי חובה למסור את פרטי וכי פרטים אלה יוחזקו במאגרי המידע של הבנק ויעשה בהם שימוש לצרכים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר כשמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981
  • הריני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.