כתב תיקון לתנאים הכלליים לניהול חשבון

 

הרינו לעדכנכם, כי סעיפים 22 ו 60.6 ב"חוברת תנאים כלליים לניהול חשבון" וכן סעיף 22 ב"חוברת תנאים כלליים לניהול חשבון חוזר דביטורי (חח"ד), העוסקים בפרטיות ושימוש במידע ונתוני לקוח, עודכנו. להלן הנוסח המלא והמחייב:

 

פרטיות ושימוש במידע ונתוני לקוח

22. (א) לצורך כלל השירותים הניתנים על ידי הבנק או גורם מטעמו,  הבנק יהיה רשאי לאסוף ולעבד פרטים אודות פעולות הלקוחות בבנק, בחשבונות ו/או בכרטיסי האשראי, שימושי הלקוחות בשירותי הבנק השונים ובפלטפורמות השונות שיעמיד לרשות הלקוחות, לרבות מידע מפעילות הלקוחות בערוצים מקוונים ודיגיטליים (ובפרט אתרים ויישומונים אינטרנטיים וסלולריים). הלקוחות נדרשים ו/או יידרשו למסור לבנק מפעם לפעם פרטי זיהוי אישיים וכן פרטים, נתונים ואפיונים נוספים אודותיהם, כאשר מסירת חלק מהם נדרשת על פי דין ומסירת פרטים אחרים הינה מרצונם ובהסכמתם של הלקוחות  ונדרשת בקשר עם קבלת שירותים שונים מהבנק.

(ב) ייתכן  שפרטים ונתונים נוספים אודות הלקוחות ייאספו וירוכזו במאגרי הבנק ממקורות מידע חוקיים שונים, פנימיים או חיצוניים ו/או פומביים, ויוצלבו עם מאגר נתוני הבנק על מנת לאמת פרטים אודות הלקוחות, לשם הערכת סיכונים, שיווק והגנה על אינטרסים לגיטימיים של הבנק.
(ג) המידע שייאסף אודות הלקוחות בערוצים השונים והפרטים הנמסרים מפעם לפעם על ידי  הלקוחות או אודות הלקוחות לבנק או נאספים על ידו, דרושים לו לצורך מילוי חובותיו  על-פי כל דין; בקשר עם מתן שירות ללקוחות; קבלת החלטות בדבר מתן שירותים שונים, היקפם, אופן אספקתם וייעולם, לרבות לצורך הערכה ודירוג של אשראי וסיכונים; התאמת שירותי הבנק לצרכי ומאפייני לקוחותיו, וכן לצרכים תפעוליים, שיווקיים, מחקריים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד, ניתוח ואפיון כלל המידע המצוי אודות הלקוחות בידי הבנק, וכן לשם דיוור ישיר של עדכונים, הצעות והטבות, ככל הנדרש בקשר עם  המטרות לעיל.
(ד) הפרטים והנתונים שיימסרו לבנק, יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי מידע אצל הבנק, המוחזקים על-ידי הבנק או עבורו בארץ ובחו"ל. הבנק רשאי למסור מידע כאמור, לרבות מידע שחלה עליו חובת סודיות ו/או חובת שמירת הפרטיות,  לצדדים שלישיים (ובכלל זאת לגופים הנמנים על קבוצת הבנק), לפי כל דין ו/או ככל שיידרש לצורך עמידת הבנק בדרישות כל דין, לרבות ציות להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ובקשר עם מתן השירות.

 

סעיף 60.6 ב"חוברת תנאים כלליים לניהול חשבון" יימחק ובמקומו יבוא הסעיף הבא -

60.6 (א) לצורך כלל השירותים הניתנים על ידי הבנק או גורם מטעמו,  הבנק יהיה רשאי לאסוף ולעבד פרטים אודות פעולות הלקוחות בבנק, בחשבונות ו/או בכרטיסי האשראי, שימושי הלקוחות בשירותי הבנק השונים ובפלטפורמות השונות שיעמיד לרשות הלקוחות, לרבות מידע מפעילות הלקוחות בערוצים מקוונים ודיגיטליים (ובפרט אתרים ויישומונים אינטרנטיים וסלולריים). הלקוחות נדרשים ו/או יידרשו למסור לבנק מפעם לפעם פרטי זיהוי אישיים וכן פרטים, נתונים ואפיונים נוספים אודותיהם, כאשר מסירת חלק מהם נדרשת על פי דין ומסירת פרטים אחרים הינה מרצונם ובהסכמתם של הלקוחות  ונדרשת בקשר עם קבלת שירותים שונים מהבנק.

(ב) ייתכן  שפרטים ונתונים נוספים אודות הלקוחות ייאספו וירוכזו במאגרי הבנק ממקורות מידע חוקיים שונים, פנימיים או חיצוניים ו/או פומביים, ויוצלבו עם מאגר נתוני הבנק על מנת לאמת פרטים אודות הלקוחות, לשם הערכת סיכונים, שיווק והגנה על אינטרסים לגיטימיים של הבנק.
(ג) המידע שייאסף אודות הלקוחות בערוצים השונים והפרטים הנמסרים מפעם לפעם על ידי  הלקוחות או אודות הלקוחות לבנק או נאספים על ידו, דרושים לו לצורך מילוי חובותיו  על-פי כל דין; בקשר עם מתן שירות ללקוחות; קבלת החלטות בדבר מתן שירותים שונים, היקפם, אופן אספקתם וייעולם, לרבות לצורך הערכה ודירוג של אשראי וסיכונים; התאמת שירותי הבנק לצרכי ומאפייני לקוחותיו, וכן לצרכים תפעוליים, שיווקיים, מחקריים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד, ניתוח ואפיון כלל המידע המצוי אודות הלקוחות בידי הבנק, וכן לשם דיוור ישיר של עדכונים, הצעות והטבות, ככל הנדרש בקשר עם  המטרות לעיל.
(ד) הפרטים והנתונים שיימסרו לבנק, יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי מידע אצל הבנק, המוחזקים על-ידי הבנק או עבורו בארץ ובחו"ל. הבנק רשאי למסור מידע כאמור, לרבות מידע שחלה עליו חובת סודיות ו/או חובת שמירת הפרטיות,  לצדדים שלישיים (ובכלל זאת לגופים הנמנים על קבוצת הבנק), לפי כל דין ו/או ככל שיידרש לצורך עמידת הבנק בדרישות כל דין, לרבות ציות להוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים ובקשר עם מתן השירות.