האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 קריירה בלאומי 

 קריירה בלאומי 

קווי העסקים של קבוצת לאומי

לאומי מאורגן בארבעה קווי עסקים הממוקדים בפלחי שוק שונים, כאשר כל קו עסקים מתמחה במתן שרות לקבוצת לקוחות. צורת ארגון זו מאפשרת ללקוחות ליהנות משרות מקצועי ברמה גבוהה, מערוצי הפצה מגוונים, ממוצרים המותאמים לצורכיהם ומתהליכי קבלת החלטות מהירים וגמישים.


בשלהי תקופת הדוח הוקמה החטיבה לבנקאות דיגיטלית שמפתחת את פעילות הבנקאות הדיגיטלית של לאומי, בעיקר עבור הלקוחות הקמעונאיים שיבחרו להצטרף לבנקאות הדיגיטלית. פעילות הבנקאות הדיגיטלית צפויה להתחיל במחצית השנה של 2016.


להלן תאור תחומי האחריות של 4 קווי העסקים בלאומי:

 

1. החטיבה הבנקאית מנהלת את פעילות הלקוחות הפרטיים והלקוחות המסחריים הקטנים, המקבלים את מכלול השירותים באמצעות 186 סניפים, המאוגדים ב-8 מרחבים על בסיס גיאוגרפי ובאמצעות מגוון ערוצי הפצה טכנולוגיים/ישירים, לרבות לאומי 5522* המספק שירותים באמצעות הטלפון, הסלולר והאינטרנט ללקוחות. השרות והמוצרים מותאמים לכל מגזרי הלקוחות באופן דיפרנציאלי, על פי אופי פעילותם הבנקאית, מאפייניהם וצורכיהם. הלקוחות בחטיבה מפולחים למגזרים הבאים: מגזר קמעונאות, מגזר פרימיום ומגזר בנקאות לעסקים. החטיבה מרכזת את הפעילות הקמעונאית בקבוצה כולל בבנק ערבי ישראלי שמוזג בתום תקופת הדוח עם ולתוך לאומי, ובחברת לאומי קארד.

 

  • מערך עסקים קטנים - בינואר 2016 הוקם מערך לעסקים קטנים, הפועל במתכונת של ניהול מרכז רווח והפסד עצמאי. המערך אחראי על כלל פעילות לקוחות העסקים הקטנים.

 

  • מערך הבנקאות הפרטית- אחראי על פעילות הבנקאות הפרטית בארץ. למערך 5 מרכזי בנקאות פרטית בארץ לתושבי ישראל ולתושבי חוץ וכן 2 סניפים. בינואר 2015, בוצע שינוי ארגוני במסגרתו הועבר מערך בנקאות פרטית לאחריות החטיבה הבנקאית.

 

  • מערך המשכנתאות - פעילותו העיקרית הנה במגזר הלוואות לרכישת דירת מגורים ובמגזר הלוואות לכל מטרה במשכון דירת מגורים תוך התמחות ומיומנות ספציפית בתחום. המערך פועל באמצעות כ-108 נציגויות שרובן ממוקמות בסניפי החטיבה הבנקאית ומיעוטן באתרים עצמאיים, הנציגויות כפופות ל-5 מרחבים אזוריים הכפופים להנהלת המערך. המערך מפעיל מרכז עסקים המרכז את הפעילות בתחום האשראי, החיתום והעברת כספי ההלוואות ללקוחות. המערך מפעיל מוקדים טלפוניים המאפשרים הגשת בקשות לאישור עקרוני של מסגרת אשראי באמצעות הטלפון והאינטרנט, ומתן שירות איכותי ללווים קיימים בנושא הלוואות מנוהלות. במסגרת העמדת הלוואות לדיור, מועמדות במערך  גם הלוואות פרטניות למשתתפים בקבוצת רכישה.

 

  • מערך ייעוץ בהשקעות אחראי על בניית והטמעת התורה הייעוצית על כל מכלוליה ומספק ליועצי ההשקעות והפנסיה כתובת לפניות בנושאים מקצועיים, מיכוניים ובנושאי חוק ואתיקה. המערך מבצע הערכה שוטפת ורציפה של הנעשה בשוקי ההון והכספים בארץ ובעולם ומפיץ ליועצי ההשקעות סקירות ודיווחים על מנת לעדכנם בנעשה בסביבה הכלכלית. במסגרת זו בונה המערך ומתפעל מערכות ומודלים תומכי החלטה לשימוש יועצי הבנק.כמו כן, אחראי המערך על מרכזי הייעוץ פנסיוניים. בינואר 2016 בוצע שינוי ארגוני במסגרתו הועבר המערך לאחריות ראש החטיבה הבנקאית.

 

2. חטיבה עסקית ומסחרית כוללת שני מערכים, המערך העסקי והמערך המסחרי (כמפורט להלן), סניף מרכזי תל-אביב וכן יחידות מטה המספקות שירות לכלל החטיבה העסקית והמסחרית וכן לפעילות בישראל של החטיבה לאשראי בינלאומי ונדל"ן. כמו כן, אחראית החטיבה על עיצוב עסקאות מיוחדות שכוללות מימון פרויקטים, מימון אמצעי שליטה, ארגון סינדיקציות, מכירת חובות, בדיקת תוכניות השקעה וסחר ומימון בינלאומי.

 

  • המערך העסקי מנהל את הפעילות הבנקאית של החברות העסקיות הגדולות במשק על בסיס התמחות ענפית וסינרגיה בין תחומים. המערך כולל ארבעה סקטורים עסקיים: סקטור טכנולוגיה ותיירות, סקטור כימיה אנרגיה, חברות אחזקה ומוסדות ציבור, סקטור צריכה ומסחר וסקטור תעשייה ותחבורה.

 

  • המערך המסחרי מנהל את פעילות החברות העסקיות הבינוניות (Middle Market) באמצעות 25 סניפי עסקים המשויכים על בסיס גיאוגרפי ל-5 מרחבים מסחריים. המבנה הארגוני ייחודי במערכת הבנקאית ומאפשר מתן שירות כוללני ומקיף (one stop shop) ללקוח, במקביל להרחבת השירותים בערוצים הדיגיטליים ללקוחות העסקיים.

 

3. החטיבה לאשראי בינלאומי ונדל"ן כוללת שני מערכים - מערך בניה ונדל"ן ומערך אשראים מיוחדים (כמפורט להלן). כמו כן, עוסקת החטיבה בבחינת היבטי אשראי עסקי-מסחרי בשלוחות הבנק בחו"ל בארה"ב ובריטניה.

 

  • מערך בניה ונדל"ן מנהל את פעילות חברות הבניה, היזמים והקבלנים הגדולים במשק (לרבות בפרויקטים של תשתיות לאומיות), תוך התמחות ומיומנות ספציפית בכל תחומי הנדל"ן במשק. השירותים הפיננסיים ניתנים הן למימון פעילות הלקוחות בישראל באמצעות סניפי הבנק, והן למימון פעילותם בחו"ל לרבות בשיתוף פעולה בהעמדת אשראי עם שלוחות הבנק בחו"ל. באמצעות השלוחות בחו"ל ניתנים גם אשראים ליזמים מקומיים הפעילים בתחום הנדל"ן, המלונאות ובתי האבות הסיעודיים.

 

  • מערך אשראים מיוחדים המטפל בלקוחות עסקיים שנקלעו לקשיים, תוך ניסיון לסייע להבראתם של לקוחות פעילים באמצעות ליווי ותמיכה עסקית או לפעול לגביית חובותיהם של לקוחות עסקיים ששיקומם אינו אפשרי. בנוסף מרכז המערך את הסיוע המקצועי הדרוש לבירור דרישות ותביעות נגד הבנק ואת הייעוץ לכלל הבנק בנושאים הקשורים לתחומי התמחותו.


4. חטיבת שוקי הון אחראית על ניהול הנכסים הכספיים של הקבוצה במטבע מקומי ובמט"ח, ניהול הנוסטרו, פעילות כלל חדרי העסקות בבנק (מטבע מקומי, מט"ח וניירות ערך ישראליים וזרים), פיתוח מוצרים פיננסיים חדשניים ומוצרי השקעה, הספקת פלטפורמות מסחר מתוחכמות ללקוחות, קביעת דרישת הביטחונות מלקוחות הפועלים בנגזרים וניטור אחר הפעילות, ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, ניהול הנזילות וניהול סיכוני שוק, גיבוש מדיניות מחירים, ומרווחים פיננסיים של הבנק, קשר עם מוסדות פיננסיים בחו"ל, ריכוז שירותים תפעוליים לשוק ההון (באמצעות חברת הבת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ), ושירותים בנקאיים ותפעוליים ללקוחות הפועלים בשוקי ההון והכספים, לרבות לקוחות מוסדיים.

 

 

קווי העסקים של קבוצת לאומי יחידות המטה מידע נוסף