הלוואה צמודת מדד בריבית שמשתנה בתום כל שנה.

במסלול זה הריבית משתנה בתום כל שנה בהתאם

 

שינוי "עוגן אג"ח צמוד". עוגן זה, בהתייחס לריבית משתנה כל שנה, הינו   שיעור התשואה הריאלי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, כפי שהוא מתפרסם על-ידי בנק ישראל בטבלת "  התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים) ", בשורת "ממוצע קלנדרי" בעמודות המתייחסות לתקופות לפידיון של שלוש שנים ארבע שנים וחמש שנים, בממוצע, שהינו תוצאה של חיבור כל שיעורי התשואה המפורטים בעמודות הרלוונטיות כאמור וחילוקה ב-3.

 

 

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם הצמדה למדד המחירים לצרכן התנהגות הריבית טווחי שנים שיטות החזר
ללא עמלת היוון במחצית השנייה של כל חודש, ובנקודת שינוי הריבית מדי שנה צמוד

 


משתנה בתום כל  שנה, בהתאם ל"  עוגן אג"ח צמוד" בהתייחס לריבית משתנה כל שנה

4-30 שפיצר
4 שנים בוליט

 

 

למה מסלולים אלו יכולים להתאים לכם?

  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלת היוון, אחת שנה.
  • כי לרוב, הריבית המוצעת במסלול זה נמוכה, יחסית למסלולים אחרים, ואז התשלומים הראשוניים בהלוואה נמוכים יותר לפחות בשנה הראשונה.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

 

  • במסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי כל שנה, כתוצאה משינויים בעוגנים. הלוואה זו צמודה למדד. כלומר, אם המדד יעלה או יירד  – הסכום הנותר לתשלום וההחזרים החודשיים יגדלו או יירדו, בהתאם למדד.
  • ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי תמהיל ההלוואות בריבית משתנה.
  • לצפיה בטבלת הריבית המשמשת לחישוה עמלת פירעון מוקדם לחצו כאן