DCSIMG

 איסור הלבנת הון 

 איסור הלבנת הון 

הצהרה על נהנים / בעלי שליטה בחשבון

בהתאם לחוק איסור הלבנת הון, נדרשים הבנקים לקבל הצהרות מכל לקוח ומקבל שירות , האם הוא פועל עבור עצמו או עבור אחר, ובמקרה שהלקוח הוא תאגיד, גם הצהרה בדבר בעלי שליטה בתאגיד.

 

לפיכך, מתבקש הלקוח למלא את טופס ההצהרה בעת פתיחת החשבון, בעת שינוי בפרטים המפורטים בהצהרה, בעת הוספת/גריעת שותף בחשבון או בכל מקרה אחר שיידרש לעשות כן ע"י הבנק. מקבל שירות במיקרים  בהן פעולות חייבות בדיווח לאור גודלן,יתבקש  למלא הצהרה דומה לגבי פעולה שמבצע שלא באמצעות חשבון. ההצהרה צריכה להתקבל בבנק בחתימת מקור בלבד! (אין די בהצהרה בעל פה או במשלוח הצהרה בדואר אלקטרוני, פקסימיליה וכיוצ"ב).

 

חשבונך נחסם?

עליך לפנות לסניפך על מנת לברר את הסיבה לחסימה ולמלא את הפרטים ו/או לחתום על המסמכים הנדרשים להסרת החסימה.