האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2011

רווח נקי של 1,273 מיליון שקלים ללאומי
בתשעת החודשים הראשונים של 2011

הרווח משקף ירידה של 30.7% בהשוואה לרווח של 1,838 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2011 הסתכם ב-155 מיליון שקלים - נמוך ב-74.4% בהשוואה לרווח של 606 מיליון שקלים שנרשם ברבעון השלישי אשתקד. 

 

הגורמים העיקריים לירידה ברווח הנקי: ירידת הערך של ההשקעה במניות חברת פרטנר, הפסדים בקופות הפיצויים והתגמולים המשמשות כיעודה לכיסוי ההתחייבויות הפנסיוניות של העובדים וגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

 

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2011 ב-1,271 מיליון שקלים, לעומת 1,652 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - ירידה של 23.1%
  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2011 ב- 7.5% (בחישוב שנתי), לעומת 11.1% (בחישוב שנתי) בתקופה המקבילה אשתקד
  • יחס הלימות ההון הגיע ל-13.75%, מזה יחס הון ליבה – 7.89%
  • נמשך הגידול בסעיפים המאזניים: סך המאזן, האשראי לציבור ופיקדונות הציבור
  • גידול של 5.5% ברווח מפעילות מימון (לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי) בתשעת החודשים הראשונים של 2011.