DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.03.2014

רווח נקי של 625 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2014 -
עלייה של 9.6% לעומת הרבעון הראשון של 2013

  • תשואת הרווח הנקי הסתכמה ברבעון הראשון של 2014 ב-9.7% (על בסיס שנתי), לעומת 9.4% (על בסיס שנתי) ברבעון הראשון של 2013.

 

  • הכנסות בגין הפסדי אשראי בסך של כ-51 מיליון שקלים, 0.08%, מסך האשראי לציבור, נטו.

 

  • המשך הריסון בהוצאות השכר – תוצר של תכנית ההתייעלות.

 

  • הבנק מציג גידול בכל הפרמטרים המאזניים ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 

  • יחס הלימות ההון (במונחי באזל 3) הגיע ל-14.39%, מזה יחס הון
    רובד 1 –  9.41%.