DCSIMG

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוח ביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בנושא: ניהול החשיפה לסיכונים בפעילות חוצה גבולות של לקוחות אמריקאים

27.8.2015

 

רצ"ב דיווח מיידי שפרסם בנק לאומי הבוקר בעניין: דו"ח הביקורת שערך הפיקוח על הבנקים בנושא ניהול החשיפה לסיכונים בפעילות חוצה-גבולות של לקוחות אמריקניים.

הדיווח כולל גם  את תמצית תגובת לאומי לדו"ח.

 

לדוח הביקורת ולתגובת הבנק המלאים לחץ כאן לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן