DCSIMG

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 70.2 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015

8.11.2015

 

בנק ערבי ישראלי, מקבוצת לאומי, מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015.

 

רווח הנקי של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ב- 70.2 מיליון שקלים, עליה של כ-0.7% בהשוואה לרווח נקי של 69.7 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב-21.7 מיליון שקלים, עליה של כ-5.9% בהשוואה לרווח נקי של 20.5 מיליון שקלים ברבעון השלישי של שנת 2014.

 

הכנסות הבנק בתשעת החודשים הראשונים  של שנת 2015 הסתכמו ב 336.4 מיליון שקלים, עליה בשיעור של כ-3.2% בהשוואה להכנסות של 326.1 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2014.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון, הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2015 ב- 14.7%, לעומת 16.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

לידיעה במלואה לידיעה במלואה