DCSIMG

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.6.2014

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בסך של 28.2 מיליון שקלים לעומת 26.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 8.0% המהווים 2.1 מיליון שקלים.

 

מידע נוסף:

 

  •  מאזן הבנק הסתכם ב-30 ביוני 2014 בכ- 7.3 מיליאד שקלים, בהשוואה לכ- 6.4 מיליארד שקלים ב- 30 ביוני 2013 (גידול של 14.1%), וכ- 6.9 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 6.8%).

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2014 בכ- 4.9 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.4 מיליארד שקלים ב- 30 ביוני 2013 (גידול של 12.2%), וכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 6.6%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2014 בכ- 4.7 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.4 מיליארד שקלים ב- 30 ביוני 2013 (גידול של 5.0%), וכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 1.3%).

 

  • הון הבנק הסתכם ב- 30 ביוני 2014 בכ- 605.2 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 498.5 מיליון שקלים ב- 30 ביוני 2013 (גידול של 21.4%), וכ- 553.0 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 9.4%).