האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.9.2012

בנק ערבי ישראלי מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2012 .

 

בנק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 . בתקופה הנסקרת הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 79.1 מיליון שקלים, בהשוואה ל- 72.7 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 - עליה בשיעור של 8.8% .

 

הרווח ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם ב- 28.4 מיליון שקלים, בהשוואה ל- 24.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 15%.

 

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 23.6%. ברבעון השלישי של השנה הסתכמה תשואת הרווח הנקי ב- 25.6% .

 

העליה ברווח בתשעת החודשים הראשונים של 2012 נובעת בעיקר מעליה בפעילות העסקית של הבנק, שהביאה לעליה בהכנסות מריבית נטו בסך של 15.7 מיליון שקלים. עיקר העליה הינה מגידול באשראי שניתן לציבור, בעיקר באמצעות הלוואות. כנגד עליה זו חלה שחיקה ריאלית מסוימת בהכנסה מעמלות.

 

מנגד, חל גידול של 7.4 מיליון שקלים בהוצאות תפעוליות ואחרות וגידול של 4.7 מיליון שקלים בהוצאות להפסדי אשראי, אשר קיזזו חלקית את הגידול בהכנסות.

 

מידע נוסף :

 

  • מאזן הבנק הסתכם ביום 30.9.2012 בכ- 6.1 מיליארד שקלים בהשוואה לכ- 5.4 מיליארד שקלים ביום 30.9.2011 (גידול של 11.9%), וכ- 5.8 מיליארד שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 5.1%).

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ביום 30.9.2012 ב- 4.0 מיליארד שקלים בהשוואה לכ- 3.6 מיליארד שקלים ביום 30.9.2011 (גידול של 11.7%), וכ- 3.7 מיליארד שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 7.5%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ביום 30.9.2012 ב- 4.2 מיליארד שקלים בהשוואה לכ- 3.7 מיליארד שקלים ביום 30.9.2011 (גידול של 11.6%), וכ- 3.9 מיליארד שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 7.2%).

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ביום 30.9.2012 ב- 502.2 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 386.6 מיליון שקלים ביום 30.9.2011 (גידול של 29.9%), וכ- 423.5 מיליון שקלים ביום 31.12.2011 (גידול של 18.6%) .