DCSIMG

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לשנת 2011


הרווח הנקי של הבנק הסתכם ב- 108.7 מיליון שקלים, לעומת 75.1 מיליון שקלים בשנת 2010 , עליה בשיעור של 44.7%.

 

נתונים נוספים :

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בשנת 2011 הסתכמה ב- 30.2% לעומת 21.2% בשנת 2010.

 

  • ברבעון הרביעי של שנת 2011 הסתכם הרווח הנקי בסך של 36.0 מיליון שקלים, לעומת 21.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל בשנת 2010 - גידול של כ – 65.9%.