DCSIMG

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 30.9.2011

ברבעון השלישי של 2011 , הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 24.7 מיליון שקלים, לעומת 20.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. גידול של 21.7% . בתשעת החודשים הראשונים של 2011 , הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 72.7 מיליון שקלים, לעומת 53.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 36.1% . התשואה נטו על ההון העצמי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2011 ב- 28.8% על בסיס שנתי לעומת 21.1% בתקופה המקבילה אשתקד. סך הכנסות הבנק הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 ב- 280.9 מיליון שקלים לעומת 251.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 29.7 מיליון שקלים המהווים 11.8% .

 

מידע נוסף:

 

  • האשראי לציבור, נטו הסתכם ביום 30.9.2011 ב- 3,580.7 מיליון שקלים בהשוואה לכ– 3,139.3 מיליון שקלים ביום 30.9.2010 גידול של 14.1%, וכ- 3,292.8 מיליון שקלים ביום 31.12.2010 גידול של 8.7% .

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ביום 30.9.2011 ב- 3,738.4 מיליון שקלים בהשוואה לכ – 3,298.8 מיליון שקלים ביום 30.9.2010 גידול של 13.3%, וכ- 3,436.6 מיליון שקלים ביום 31.12.2010 גידול של 8.8%.

 

  • ההוצאות התפעוליות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2011 ב – 165.7 מיליון שקלים, לעומת 149.4מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 10.9% , בעיקר מעליה בהוצאות השכר ומהוצאות אחזקת בנינים ומחשב