האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים ליום 31.3.2011

בתקופה הנסקרת הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 23.8 מיליון שקלים, לעומת 18.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 31.5%. התשואה נטו על ההון העצמי (בחישוב שנתי) הסתכמה ברבעון הראשון של השנה ב- 31.5% על בסיס שנתי לעומת 23.3% בתקופה המקבילה אשתקד. סך הכנסות הבנק הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2011 ב- 91.3 מיליון שקלים לעומת 80.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 10.7 מיליון שקלים המהווים 13.3%.

 

נתונים נוספים:

 

  • עליה בסך 7.4 מיליון שקלים ברווח מפעולות מימון, המהווה גידול בשיעור של 13.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • עליה בסך 3.3 מיליון שקלים בהכנסות התפעוליות, המהווה גידול בשיעור של 13.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  •  קיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 3.6 מיליון שקלים, המהווים ירידה בשיעור של 73.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.