DCSIMG

חשבון עסקי - הטבות בפתיחת חשבון

פותחים חשבון פרימיום עסקי בלאומי ונהנים ממגוון הטבות:
 

בלעדי בלאומי! מענק בגובה דמי החבר בלשכת עוה"ד

 

*גובה המענק יהיה בהתאם לסכום דמי החבר לתשלום (בהנחה) עד ה-15.1.2018, הנקוב בשובר שיציג עורך הדין לבנק ("סכום המענק").

המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשים שווים של 1/12 מסכום המענק, בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, בכרטיסי האשראי הבנקאיים של לאומי בחשבון, ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל.
תשלום המענק לשנת 2018 יתבצע על סמך בדיקת הזכאות בהתאם לתנאים המפורטים ושתחל לאחר סיום תקופת הזכאות בגין מענק 2017.

לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי. 
 

הלוואה עד 200,000 ש"ח בהחזר של עד 48 תשלומים חודשיים בסיווג ל-2 אוכלוסיות:  

  • הלוואה בריבית P+0.95%
    ההלוואה מיועדת לבעלי מחזור הכנסות שנתי של עד 360,000 ש"ח, או לקוח חדש שיעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי

    או
  • הלוואה בריבית P+0.65%
    *ההלוואה מיועדת לבעלי מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ש"ח, או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או עושר פיננסי של 1 מיליון ש"ח ויותר - שיופקד לחצי שנה ומעלה

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

 

יותר הטבות בשנה הראשונה בניהול החשבון העסקי

 

הטבות לעסק קטן:

 

שם העמלה

שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור

שנתי של עד 360,000 ש"ח*

שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור
שנתי של מעל 360,000 ש"ח*

הקצאת אשראי 48% 48%
טיפול בשיק דחוי 48% 65%
טיפול באשראי ובטחונות 48% 65%
ערבות בנקאית 48% 65%
פנקסי שיקים מסחריים (רגילים) 10 ראשונים חינם 10 ראשונים חינם

 

* אוכלוסיה 1 - לקוח עסקי בעל מחזור שנתי של עד 360,000 ש"ח או לקוח חדש שיעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי.

** אוכלוסיה 2 - לקוח בעל מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ₪, או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או עושר פיננסי של 1 מיליון ש"ח ויותר - שיופקד לחצי שנה ומעלה

 

הטבות לעסק גדול: 

 

שם העמלה

שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור

שנתי של עד 360,000 ש"ח*

שיעור הטבה ללקוח עסקי בעל מחזור

שנתי של מעל 360,000 ש"ח**

הקצאת אשראי 48% 48%
הפקדת שיק דחוי 48% 65%
העברה/הפקדה לח"ן לקוח אחר בבנק 49% 65%
העברה/הפקדה לח"ן בבנק אחר 49% 65%
העברות ברשימה לרבות משכורת 49% 65%
טיפול באשראי וערבויות 48% 65%

 

* אוכלוסיה 1 - לקוח עסקי בעל מחזור שנתי של עד 360,000 ש"ח או לקוח חדש שיעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי.
** אוכלוסיה 2 - לקוח בעל מחזור הכנסות שנתי של מעל 360,000 ₪, או לקוח חדש שיפתח חשבון עסקי חדש בלאומי ויעביר לפחות מחצית מהמחזור ללאומי ו/או עושר פיננסי של 1 מיליון ש"ח ויותר - שיופקד לחצי שנה ומעלה

 

 

יותר הטבות בניירות ערך:

 

שווי תיק הלקוח

העמלה לבעלי תיק בשווי

50,000-249,999 ש"ח

העמלה לבעלי תיק בשווי

250,000-499,999 ש"ח

העמלה לבעלי תיק בשווי

500,000 ₪ ומעלה

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע

הנסחרים בבורסה בת"א

0.2% 0.18% 0.16%

קניה/מכירה/פדיון של ני"ע

בחוץ לארץ

0.28% 0.23% 0.18%

דמי ניהול פיקדון ני"ע

הנסחרים בארץ

0.18% שנתי 0.12% שנתי 0.06% שנתי


 

יותר הטבות במט"ח:

  • 75% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים. (למעט ימי א' וימים שאינם ימי עסקים במט"ח)
  • 0.3% הטבה בשער חליפין

 

הבהרות >>