האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

חשבון עסקי - הטבות:

הלוואה על בסיס הפריים

 

גובה ההלוואה תקופת ההחזר שיעור הריבית ללקוח חברה/ עוסק מורשה בעל ותק מתחת ל- 3 שנים שיעור הריבית ללקוח חברה/ עוסק מורשה בעל ותק מעל ל- 3 שנים
עד 200,000 ₪ עד 48 חודשים פריים + 0.95% פריים + 0.65%

 

 

 

אי עמידה בפרעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים וחדשים מעבירי פעילות ללאומי. אישור ההלוואה, הסכום, התנאים, הריביות והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם למחזור הפעילות בחשבון, לכושר ההחזר של הלווה ולמקורות הסילוק. ריבית הפריים – כמפורט באתר לאומי. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. פרסום זה בתוקף עד ליום 31.12.2021 הבנק רשאי לבטל או לשנות את תנאי ההלוואות וההטבות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. פרטים נוספים מלאים ומחייבים לגבי ההלוואה יינתנו בסניפי לאומי בהם קיימת מחלקת עסקים.

 

יותר הטבות* בשנה הראשונה בניהול החשבון העסקי

 

עסק קטן:

 

שם העמלה

שיעור הטבה על התעריפון ללקוח חברה/ עוסק מורשה בעל ותק מתחת ל- 3 שנים שיעור הטבה על התעריפון ללקוח חברה/ עוסק מורשה בעל ותק מעל ל- 3 שנים
הקצאת אשראי 48% 48%
טיפול בשיק דחוי 48% 65%
טיפול באשראי ובטחונות 48% 65%
ערבות בנקאית 48% 65%
250 שיקים מסחריים רגילים (רק בהזמנה ראשונה) 48% 65%

 

 

עסק גדול:

 

שם העמלה שיעור הטבה על התעריפון ללקוח חברה/ עוסק מורשה בעל ותק מתחת ל- 3 שנים שיעור הטבה על התעריפון ללקוח חברה/ עוסק מורשה בעל ותק מעל ל- 3 שנים
הקצאת אשראי 48% 48%
הפקדת שיק דחוי (לגביה .ביטחון, ניכיון) 48% 65%
העברה/הפקדה לח"ן לקוח אחר בבנק 49% 65%
העברה/הפקדה לח"ן בבנק אחר 49% 65%
העברות ברשימה לרבות משכורת 49% 65%
טיפול באשראי וערבויות 48% 65%

 

 

*כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק. כפי התעריפון המופיע באתר הבנק.

 

הטבות בניירות ערך

 

עמלה שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 50,000 – 249,999 ₪ שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 250,000 – 499,999 ₪ שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 500,000 ₪ ומעלה
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א, בסניף + בערוץ ישיר 0.2% 0.18% 0.16%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחו"ל, בסניף + בערוץ ישיר 0.28% 0.23% 0.18%
דמי ניהול פיקדון ני"ע ישראלים (רבעוני) 0.045% 0.03% 0.015%

 

 

הטבות במטבע חוץ
 

  • 70% הטבה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מטבע חוץ כנגד שקלים
  • 0.5% הטבה בשער חליפין

 

 

הבהרות:
כללי: < הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בעלון זה הינה עד ליום 31.12.2021 הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים ו/או ההטבות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת < ההטבות ללקוח המפורטות בעלון תהינה בתוקף שנה ממועד דיווח ההטבות לראשונה< על מנת לממש את הזכאות להטבות שבעלון זה, על המבקש להזדהות כעורך דין החברה בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה. האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מעורכי הדין מוטלת על לשכת עורכי הדין. ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק.
אשראי: אישור ההלוואה, סכומה, התנאים והביטחונות, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ובהתאם למחזור הפעילות בחשבון, לכושר ההחזר של הלווה ולמקורות הסילוק < אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש. < על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להזדהות כעורך דין ולהציג תעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו- 3 דפי חשבון בנק.< < ריבית הפריים כמפורט באתר לאומי. < פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. לא תועמדנה הלוואות המיועדות לרכישה/חכירה/בניה/הרחבה/שיפוץ של דירת מגורים, רכישת מגרש לבניית דירת מגורים/זכות בדירת מגורים בדמי מפתח או מימון פירעון הלוואה ששימשה למטרות הנ"ל.
ניירות ערך: ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף < ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחו"ל אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים < כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לשווי תיק מינימלי, לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. < אין לראות באמור לעיל משום הצעה לקבלת פקדון ניירות ערך ו/או ייעוץ השקעות ו/או מס, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או עסקאות כלשהן, ואין באמור משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת עצמאי. אין לראות באמור לעיל משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני מטבע חוץ: שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק > כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק
פרסום זה אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים בבנק.
אין כפל הטבות. במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן, לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון), על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק. כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי או באתר הבנק.