DCSIMG

 פותחים חשבון בלאומי ומקבלים הטבה מנצחת 

 פותחים חשבון בלאומי ומקבלים הטבה מנצחת 

מבצע הטבה מנצחת - תנאים מלאים ומחייבים

 

 • המבצע מיועד לפותחי חשבון חדש החל מה-1.11.2011, שהינם לקוחות פרטיים מעל לגיל 18 שאינם נמנים על מגזר צמיחה*, אשר לא היו בעלי חשבון בלאומי בתקופה של 6 חודשים לפני פתיחת החשבון הנוכחי.
 • הצטרפות למבצע מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים.


מבצע פתיחת חשבון
בפתיחת חשבון, לקוח יוכל ליהנות מפטור מעמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בחשבון העו"ש מותנה ל-3 שנים כמפורט להלן.

פטור מעמלות בחשבון העו"ש

 • הלקוח ייהנה פטור מעמלות עו"ש כהגדרתן להלן באופן הבא:
  ב-2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, יזוכה החשבון באופן אוטומטי בסך עמלות העו"ש שבגינן חויב בחודש הקודם.
 • היה והלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם, לא יבוצע הזיכוי בגין העמלות.
  עמלות העו"ש" משמען העמלות המפורטות בסעיפים 1 (א) (2) ו- 1 (א) (3) לתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים. ניתן לראות באתר לאומי > 'תעריפי עמלות'


התנאים המזכים:

 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד   המשויך לחשבון*
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון*
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון* הנ"ל

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.

*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית
 

הערות כלליות:

 • פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח ל 'מבצע פתיחת חשבון' כפופה לשיקול דעת הבנק.
 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, הלוואות ומסגרות אשראי כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי ו/או קבלת פיקדונות.
 • לקוח זכאי למבצע פתיחת חשבון אחד בלבד.
 • תוקף המבצע עד 31.12.2018. הבנק רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
 • הזכאות ל 'מבצע פתיחת חשבון' (לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי) אינה ניתנים להעברה.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הנכתב בלשון זכר מכוון לשני המינים.