האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.06.2016

רווח נקי של 970 מיליוני שקלים ללאומי ברבעון השני של 2016. בחציון הראשון של 2016 עמד הרווח על 1.4 מיליארד שקלים

15.8.2016

 

תשואת הרווח הנקי על ההון: 13.7% ברבעון השני של 2016 בהשוואה ל-7.8% ברבעון המקביל אשתקד וכ-10.1% בחציון הראשון של 2016 בהשוואה ל-13.1% בחציון המקביל אשתקד

 • יחס הלימות ההון רובד 1 הגיע ל-10.40%, גידול משמעותי בהשוואה ליחס של 9.58% שדווח ב-31.12.15
 • יחס ההון הכולל הגיע ל-14.68%, גידול בהשוואה ליחס של 13.74% שדווח ב-31.12.15
 • ההכנסות בגין הפסדי אשראי בחציון הראשון של 2016, הסתכמו ב-277 מיליון שקלים, המהווים 0.21% מסך האשראי לציבור, וזאת לעומת הוצאות להפסדי אשראי שהסתכמו ב-93 מיליון שקלים (כ-0.07%) בחציון המקביל אשתקד
 • האשראי לציבור נטו בלאומי הסתכם ב-30 ביוני 2016 ב-266.0 מיליארד שקלים, לעומת 261.4 מיליארד שקלים בסוף 2015, גידול של 1.8%, ובהשוואה ליוני 2015 - גידול של 4.5%

 

יישום אסטרטגיית הבנק:

 

 • בהתאם לתכנית ההתייעלות שאושרה בדירקטוריון הבנק ב-1 ביוני 2016, נכון למועד פרסום הדוחות, חתמו כ-673 עובדים על הסדרי פרישה והם צפויים לסיים את העסקתם עד ליום 30 בדצמבר 2016
 • ירידה של 52 מיליון שקלים (1.2%) בהוצאות התפעוליות, אשר נובעת בעיקר מירידה בהוצאות השכר התפעוליות בהשוואה לחציון המקביל אשתקד
 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל. במהלך הרבעון הושק Pepper, ל-Friends & family. השקה מלאה מתוכננת עד סוף שנה זו


גידול בפעילות העסקית:

 • עלייה באשראי במגזרי המיקוד:
  • האשראי לקמעונאות בישראל (אנשים פרטיים, בנקאות פרטית, עסקים זעירים וקטנים) גדל ב-1.4 מיליארד שקלים (גידול של כ-1%) בהשוואה ל-31.12.15
  • האשראי לעסקים הבינוניים (Middle Market) גדל ב-0.9 מיליארד שקלים (גידול של 3.6%) בהשוואה ל-31.12.15
 • עלייה של כ-12.2 מיליארד שקלים בפקדונות לקמעונאות בישראל (אנשים פרטיים, בנקאות פרטית, עסקים זעירים וקטנים) - גידול של כ-7% בהשוואה ל-31.12.15

 

לאומי מציג גידול בכל הפרמטרים המאזניים ביחס לרבעון המקביל אשתקד:

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 30 ביוני 2016 הסתכם ב-30.1 מיליארד שקלים, לעומת 28.3 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2015 (גידול של 6.3%) ו-28.8 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 4.5%)
 • סך מאזן הקבוצה הסתכם ב-30 ביוני 2016 ב-436.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-393.8 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2015 (גידול של 10.8%) ול-416.5 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 4.8%)
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-30 ביוני 2016 ב-266.0 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-254.5 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2015 (גידול של 4.5%) ול-261.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 1.8%)
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2016 ב-340.0 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-304.0 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2015 (גידול של 11.8%) ול-328.7 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2015 (גידול של 3.4%)