האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי רבעון ראשון 2017: רווח נקי של 622 מיליון שקלים, גידול של 36% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

לראשונה מזה 6 שנים יחלק הבנק דיבידנד בסכום של כ-124 מיליון שקלים

 

25.05.2017

 

 • רווח נקי של 622 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2017. הגידול ברווח נבע בעיקר מגידול ברווחיות מפעילות הליבה.

 

 • רווח כולל של 908 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2017.

 

 • תשואת הרווח הנקי על ההון (בחישוב שנתי) ברבעון הראשון של 2017 הסתכמה ב-8.1%.

 

 • תשואת הרווח הכולל על ההון (בחישוב שנתי) ברבעון הראשון של 2017 הסתכמה ב-12%.

 

 • לראשונה מזה 6 שנים יחלק הבנק דיבידנד בסכום של כ-124 מיליון שקלים.

 

 

בהתאם לאסטרטגיית הבנק:

 

 • גידול באשראי לציבור של 2.8 מיליארד שקלים בהשוואה ל-31.12.2016 (גידול זה מהווה עלייה של 4% במונחים שנתיים). בנטרול השפעת התיסוף, הגידול הסתכם לסך של 4.8 מיליארד שקלים.

 

 • גידול בהכנסות ריבית נטו בשיעור של  13.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

 • ההוצאה בגין הפסדי אשראי הסתכמה לסך של 101 מיליון שקלים, בהשוואה להכנסה בסך של כ-123 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • ירידה בהוצאות השכר, בניכוי השפעות חד פעמיות, בסך של 56 מיליון שקלים (4.3%), בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

 • שיפור משמעותי ביחס היעילות אשר עמד על שיעור של 64.9%, בהשוואה לשיעור של 74.1% אשתקד.

 

 • הלימות ההון - יחס הלימות הון הליבה עמד על 11.02% ויחס ההון הכולל עמד על 14.82%. הלימות הון זו תאפשר לבנק להמשיך ולצמוח במגזרי הפעילות השונים.

 

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי ליום 31 במרס 2017 הסתכם ב-32.3 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-31.3 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2016, גידול של 2.9%.

 

 • יחס המינוף ליום 31 במרס 2017 עמד על 6.9%, לעומת יחס מזערי נדרש על ידי המפקח על הבנקים בשיעור של 6%.

 

 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרס 2017 ב-264.7 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-261.9 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2016.

 

 • האשראי לפרטיים (ללא דיור) בישראל הסתכם ב-39 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-38 מיליארד שקלים ב-31.12.16.

 

 • האשראי לעסקים הבינוניים (Middle Market) הסתכם ב-35 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-34 מיליארד שקלים ב-31.12.16.

 

 • האשראי לעסקים הגדולים הסתכם ב-52 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-51 מיליארד שקלים בהשוואה ל-31.12.16.

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרס 2017 ב-341.7 מיליארד שקלים בהשוואה ל-346.9 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2016. הקיטון נובע כתוצאה מירידת שער החליפין.


 

לדוחות הכספיים המלאים >>