האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

בהמשך למהלכי ההתייעלות שמציג לאומי בשנים האחרונות, יוצא הבנק בתכנית פרישה מרצון נוספת

500-600 עובדי לאומי, המהווים כ-5% ממצבת העובדים, צפויים לפרוש במסגרת תכנית פרישה מרצון

 

12.07.2017

 

בהמשך למהלכי ההתייעלות שמציג לאומי בשנים האחרונות, אישר דירקטוריון הבנק תכנית פרישה מרצון נוספת. במסגרת התכנית תוצע פרישה מרצון ל-500-600 עובדים. המהלך יבוצע עד לסוף שנת 2017.


תכנית זו נעשית לאחר שבשנים 2012 - 2016 קטנה מצבת המשרות בקבוצה בכ-2,200 עובדים. קיטון זה, יחד עם מהלכים אחרים שביצע הבנק, הוביל לירידה משמעותית ביחס היעילות מ–72% בשנת 2012 ל–65% ברבעון  הראשון של 2017.


התכנית מבוצעת בהמשך לשיפור התהליכים, איחוד קווי עסקים והטמעת חידושים טכנולוגיים, אשר מוביל לאומי מזה מספר שנים. יישום התכנית, לצד חיסכון בהוצאות תפעוליות וצמצום ניכר בשטחי הנדל"ן בשימוש הבנק, יביא לשיפור נוסף ביחס היעילות התפעולית של הבנק.


עלות התוכנית הצפויה הינה 500-600 מלש"ח. עלות זו תיפרס, לצרכי הלימות הון, על פני חמש שנים. עיקרי התוכנית - הסדר פנסיה מוקדמת עד לגיל הפרישה על פי דין, או פיצויים מוגדלים בכפוף לפרמטרים שהוגדרו בתכנית.


רקפת רוסק-עמינח, מנכ"לית בנק לאומי: "לצד התמקדות בפעילות הליבה של הבנק, המשך תהליך ההתייעלות מהווה נדבך משמעותי בהתאמת פעילות הבנק למציאות המשתנה ולסביבה התחרותית הדינמית. כתמיד, מהלך הפרישה ינוהל ברגישות תוך שיתוף פעולה מלא עם נציגות עובדי לאומי".
 


מידע צופה פני עתיד

מובהר, כי הנתונים דלעיל לגבי היקף תכנית ההתייעלות מהווים מידע צופה פני עתיד. ההיקף בפועל של תכנית ההתייעלות תלוי, בין היתר, בהירתמות עובדים להיענות להצעות הפרישה בהתאם לתנאי התכנית, ולמאפיינים אקטוארים של העובדים שיצטרפו לתכנית. לפיכך, התוצאות בפועל של תכנית ההתייעלות עשויות להיות שונות מהותית ביחס לנתונים שמפורטים לעיל.