האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון השני 2017: תשואה להון של 11.3% ברבעון השני של 2017.

תשואה להון של 9.6% בחציון הראשון של 2017

הבנק יחלק דיבידנד בסך של 175 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השני

 

15.08.2017

 

 • הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2017 עמד על 1,498 מיליון שקלים, וברבעון השני על סך של 876 מיליון שקלים. השיפור ברווחיות ניכר במרבית פעילות הליבה.
  הרווח במחצית הראשונה של 2017 משקף תשואה להון של 9.6%.
  במחצית המקבילה אשתקד, כלל הרווח הכנסות חד-פעמיות, בעיקר ממכירת ויזה אירופה. בנטרול הכנסות אלה, עמדה התשואה במחצית המקבילה אשתקד על 8.4%.

 

 • שיפור משמעותי ביחס היעילות - 62.2% במחצית הראשונה של 2017 בהשוואה ל-69.4% במחצית המקבילה אשתקד ו-59.7% ברבעון השני של 2017 בהשוואה ל-65.9% ברבעון המקביל אשתקד.

 

 • לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - ההוצאה להפסדי אשראי עמדה על שיעור של 0.11% במחצית הראשונה של 2017 ועל שיעור של 0.06% ברבעון השני של השנה.

 

 • יחס ההון העצמי רובד 1 הסתכם בסוף המחצית הראשונה של 2017 ב-11.21%, ויחס ההון הכולל הסתכם לכ-14.99%.

 

 • הבנק יחלק דיבידנד בסך של 175 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השני. מתחילת 2017 הסתכם הדיבידנד לכ-300 מיליון שקלים.

 

 • הכנסות הריבית נטו גדלו במחצית הראשונה של 2017 בשיעור של כ-9.5% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד. הכנסות הריבית נטו ברבעון השני של השנה גדלו בשיעור של 6.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

 • הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו במחצית הראשונה של 2017 לסך של 452 מיליון שקלים בהשוואה ל-558 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד כללו הכנסות ממכירת ויזה אירופה בסך של 378 מיליון שקלים. בנטרול הכנסה חד-פעמית זו, גדלו הכנסות המימון שאינן מריבית ב-272 מיליון שקלים בהשוואה לאשתקד.

 

 • סך ההוצאות התפעוליות והאחרות במחצית הראשונה של 2017 ירדו ב-6.3%  בהשוואה לאשתקד. סך ההוצאות התפעוליות והאחרות  ברבעון השני של השנה ירדו בשיעור של כ-14.2% בהשוואה לאשתקד. עיקר הירידה בהוצאות השכר.

 

בהתאם לאסטרטגיית הבנק:

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל. במהלך הרבעון השני של 2017 נפתח Pepper לציבור הרחב.

 

 • הבנק ממשיך בתכנית ההתייעלות ויצא ברבעון האחרון בהצעת פרישה מרצון נוספת
  לכ-500 עובדים, וזאת בהמשך לירידה במצבת העובדים של כ-2,200 עובדים בארבע השנים האחרונות.

 

 • הבנק ממשיך בצמיחה באשראי באופן סלקטיבי, תוך הקפדה על ניהול סיכונים מאוזן. תיק האשראי נטו צמח במחצית הראשונה של 2017 בכ-2.6 מיליארד שקלים בהשוואה לאשתקד. בנטרול השפעת התיסוף, הגידול באשראי הסתכם לסך של כ-5.5 מיליארד שקלים.

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי ליום 30 ביוני 2017 הסתכם ב-32.5 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-31.3 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2016, גידול של 3.7%.

 

 • יחס המינוף ליום 30 ביוני 2017 עמד על 6.93%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

 • האשראי לציבור נטו ליום 30 ביוני 2017 הסתכם ב-264.5 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-261.9 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2016.

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2017 ב-342.8 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-346.8 מיליארד שקלים ליום 31 בדצמבר 2016. הקיטון נובע בעיקרו מהתיסוף בשער החליפין.  


 

לדוחות הכספיים המלאים >>