האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון רביעי ולשנת 2017: רווח נקי של 3.2 מיליארד ש"ח, תשואה להון של 9.8% לקבוצת לאומי בשנת 2017

• התשואה להון הסתכמה ל 10.8%- ברבעון הרביעי של השנה
• הדיבידנד בגין שנת 2017 הסתכם לכמיליארד ש"ח
• הבנק פרסם תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון ש"ח

06.03.2018

 

 • תשואה גבוהה על ההון - בשנת 2017 חל גידול בתשואה על ההון לשיעור של 9.8%. הגידול נבע בעיקרו מפעילות ליבה - המשך עליה בהכנסות לצד ירידה בהוצאות. התשואה להון ברבעון הרביעי של השנה עמדה על שיעור של 10.8%.
   
 • הרווח הנקי לשנת 2017 הסתכם לכ-3.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה לרווח של 2.8 מיליארד בשנת 2016, המשקף גידול של 13.7%. הרווח לרבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכם לכ-854 מיליון ש"ח.

  בנטרול סעיפים חד פעמיים התשואה להון בשנת 2017 עמדה על שיעור של 9.3% בהשוואה לשיעור של 8.4% אשתקד. סעיפים חד פעמיים - השנה, בעיקר רווח ממכירת מבנה, על רקע תהליכי ההתייעלות בבנק, ובשנת 2016 - הכנסה ממכירת ויזה אירופה, הכנסה מהסדר ביטוחי בגין הלקוחות האמריקאים, הוצאות שכר חד פעמיות והוצאות מס חד פעמיות.
   
 • יחס ההון העצמי רובד 1 עמד ליום 31 בדצמבר 2017 על שיעור של כ-11.43%.
   
 • הבנק פרסם תכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון ש"ח.
   
 • דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בגובה של 40% מהרווח הנקי לרבעון הרביעי בסך של כ-342 מיליון ש"ח. הדיבידנד הכולל בגין שנת 2017 הסתכם לסך של כ-969 מיליון ש"ח. 
   
 • גידול בהכנסות - בשנת 2017, גדלו ההכנסות מריבית נטו והכנסות שאינן מריבית בשיעור של כ-4.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
   
 • ירידה בהוצאות - בשנת 2017, ירדו הוצאות השכר בכ-150 מיליון ש"ח בהשוואה לשנת 2016, ירידה בשיעור של כ-2.8%. מצבת העובדים ירדה בשנת 2017 ב-435 עובדים, ובשש השנים האחרונות בלמעלה מ-2,900 עובדים. ההוצאות התפעוליות האחרות, בנטרול הפיצוי הביטוחי שהתקבל אשתקד, ירדו בשיעור של 4.8%.
   
 • לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - הבנק ממשיך ביישום מדיניות האשראי הזהירה המאפיינת אותו לאורך שנים. מדיניות זו ממשיכה לקבל ביטוי בהוצאה להפסדי אשראי אשר הסתכמה בשנת 2017 לשיעור של 0.06% בלבד.


יישום אסטרטגיית הבנק:
 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל. לצד פיתוח לאומי דיגיטל, השיק הבנק בהצלחה בשנת 2017 את PEPPER - חווית בנקאות פורצת דרך וייחודית, וב- 2018 צפוי הבנק להמשיך ולהרחיב את פעילות PEPPER.
   
 • לאומי ממשיך להוביל את בנקאות ההיטק בישראל באמצעות לאומי טק אשר מרכזת כיום את הפעילות הפיננסית של כ- 60% מחברות ההייטק הישראליות.
   
 • הבנק ממשיך בצמיחה באשראי באופן אחראי וסלקטיבי, תוך הקפדה על ניהול סיכונים מאוזן. תיק האשראי ל- 31 בדצמבר 2017 גדל בכ- 6 מיליארד ש"ח ביחס לתיק האשראי ל- 31 בדצמבר 2016. בנטרול השפעת הייסוף, הגידול באשראי הסתכם לסך של כ- 9 מיליארד ש"ח.

 

אירועים נוספים הצפויים במהלך 2018:
 

 • הקמת מערך תפעול - הבנק עורך בחינה אסטרטגית לגבי מרכוז התפעול של יחידות הבנק השונות בשנת 2019 במסגרת חטיבת תפעול, אשר תעניק שירותים לכלל קווי העסקים של הבנק. במסגרת זו, מקים הבנק, בימים אלה, מערך תפעול עבור פעילות החטיבה הבנקאית ולשם קליטת יחידות נוספות מחטיבות אחרות.
   
 • מינוי רואי חשבון - ועדת הביקורת של הבנק החליטה בתיאום עם בנק ישראל, להתחיל בשנת 2018
  בהליך חדש למינוי רואי חשבון מבקרים לבנק לשנת 2019 או 2020 . ההחלטה התקבלה בין היתר לאור העובדה שההליך האינטנסיבי לבחירת רואי החשבון המבקרים של הבנק לשנת 2018 היה ממושך
  ומורכב 1.
   
 • רכישה עצמית של מניות - ביום 5 במרץ 2018 אישר דירקטוריון הבנק תוכנית רכישה עצמית של מניות
  בתקופה שמתחילה ביום 1 באפריל 2018 ומסתיימת ביום 31 במרץ 2019 , בהיקף של עד 700 מיליון ש"ח. תוכנית הרכישה העצמית כפופה לכך שבמועד כל רכישה יחס ההון העצמי רובד 1 לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו יעמוד על לא פחות מ- 10.9% , גם בהתחשב ברכישה העצמית.


התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של קבוצת לאומי ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם ב- 33.2 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 31.3 מיליארד ש"ח ב- 31 בדצמבר 2016, גידול של 5.8%.
   
 • יחס המינוף ליום 31 בדצמבר 2017 עמד על 6.94% לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס הנזילות ליום 31 בדצמבר 2017 עמד על שיעור של 122% בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • האשראי לציבור נטו ליום 31 בדצמבר 2017 עלה ל- 268.0 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 262.0 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016.
   
 • פיקדונות הציבור ב- 31 בדצמבר 2017 עלו ל- 362.5 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 346.9 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016. 


 

לדוחות הכספיים המלאים