האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מדיניות הפרטיות 

 מדיניות הפרטיות 

בנק לאומי מכבד את פרטיות לקוחותיו והמשתמשים בשירותיו ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.
הבנק עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקט באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שהבנק אוסף אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיו הדיגיטליים, לרבות אתרי האינטרנט של הבנק, יישומונים (אפליקציות) סלולריים ושירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים").
במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.

 

 1. כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר ו/או ביישום (אפליקציה) ו/או בשירותים נלווים להם, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת כספים במט"י ו/או במט"ח באמצעות השירותים, העברה ו/או קבלה ו/או ביצוע פעולות שונות במסחר באתר ו/או באפליקציה כגון בניירות ערך, אג"ח ומכשירים פיננסיים אחרים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של קבוצת לאומי ו/או מי מטעמה או עבורה, בארץ ובחו"ל.
   
 2. המידע המתקבל עם ועקב השירותים ו/או השימוש בשירותים , לרבות בעת ביצוע פעולות וכל מידע אחר הנובע מפעילותך בהם ייאגר במאגרי מידע כאמור
   
 3. כמו כן, אם תשתמש באתר ו/או באפליקציה לצורך ביצוע העברה ו/או הגשת בקשות שונות בקשר עם מסחר בניירות ערך ומכשירים פיננסיים שונים, ידוע לך כי הבנק יהיה רשאי למסור את פרטיך לנעבר אליו תבקש לבצע העברה ו/או לספקי שירות הנדרשים לצורך ביצוע בקשותיך ו/או לרשויות רגולטוריות בארץ ובחו"ל לפי דרישה
  ובהתאם לכך ידוע לך שהפרטים שתמלא בחוזה ההתקשרות מול OPRA / NASDAQ  עשויים להיות מועברים על פי דרישה לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל , וכתנאי קודם לקבלת המידע שיסופק לפי ההסכם ל /OPRA NASDAQ או גורם רגולטורי אחר.
   
 4. השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ- 18, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. הבנק רשאי ועשוי לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיו המקוונים/הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.
   
 5. ידוע לך והנך מסכים לכך שהבנק יעשה שימוש במידע לצורך מתן השירותים ו/או קבלת החלטות , לרבות באמצעות צד ג'. כמו כן הנך מסכים ומאשר שהבנק ישתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין.
   
 6. הבנק רשאי לעבד ולאפיין את המידע שנמסר על ידך ו/או מידע אודות פעילותך, לרבות באמצעות מי מטעמו. תוצרי עיבוד המידע על ידי הבנק עשויים לשמש כדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין או צורך בהם, מעת לעת, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.
   
 7. כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל במסגרת השירותים ו/או בעקבות שימושך באתר ו/או באפליקציה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות או רגולטוריות החלות על הבנק.
   
 8. הבנק עשוי להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ו/או מאפיינות מידע על כלל פעילותך מול הבנק, במגוון אמצעי התקשורת מולו, ומנתחות אותה לצורך ייעול אספקת שירותי הבנק ולשם התאמה טובה יותר של השירותים לצרכיך או למאפייניך, ושימושך בשירותים מהווה הסכמתך לכך.
   
 9. הבנק נעזר בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, המתבססות בין היתר על Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו "Cookies"(, לתפעולם השוטפים של השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי הבנק ו/או באמצעותו, בין אם בפעולות ישירות מול הבנק בסניפים, תוך ניהול חשבונות המשתמש ו/או אל מול פעולות מקוונות ודיגיטליות אחרות של המשתמש דרך אתרים אחרים או אפליקציות נוספות של הבנק
   
 10. בכלל זה, עשוי להתבצע שימוש ב- cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבותGoogle Analytics, ReCaptcha AppsFlyer, firebase ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום אחרים של חברות כגון גוגל ופייסבוק, בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה. ה- Cookies הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד), הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה – IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור נדרשת לבנק, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי הבנק השונים עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.
   
 11. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies, תוכל לפנות לכתובת
  www.google.com/policies/technologies/types; או https://www.google.com/policies/privacy ; ל- www.facebook.com/policies/cookies ; ול- https://www.appsflyer.com/product/data-privacy.
  יובהר כי באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלך באתריהם

  כך, בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.
   
 12. בעת השימוש בשירותים, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים או שירותים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף  לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים/עמודים/אפליקציות אלה (להלן יחד "היישומים"). מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין יישומים חיצוניים שהשימוש בשירותים התממשק איתם, לבנק אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם יישומים חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם יישומים חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם יישומים חיצוניים  והאחריות המלאה על שימוש באותם יישומים חיצוניים הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של יישומים אלו לפני תחילת השימוש בהם. כך לדוגמא, תוכל למצוא פרטים בנוגע למדיניות Facebook בקישור הבא: https://www.facebook.com/policy.php
   
 13. כמו כן, עשוי להתאפשר לך שימוש במוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים, המוצגים ו/או נגישים דרך האפליקציה למען נוחיותך בלבד. שימוש במוצרים ו/או שירותים כאמור הינו באחריותך בלבד וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של המתפעלים מוצרים/שירותים אלו. בהתאם, נמליץ לעיין במדיניות הפרטיות של גוגל בהקשר לשירותי המפות ו/או המקומות/מיקומים שלה בכתובת: www.google.com/policies/privacy; ככל שתבחר להשתמש בשירותים אלו דרך האפליקציה.
   
 14. מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, ככל שהגדרות מכשירך תאפשרנה זאת, הבנק רשאי ועשוי למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את השירות ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.
   
 15. כאשר שירות מבוסס מיקום פעיל במכשירך, לאומי עשוי להשתמש במידע הנוגע למיקומך המגיע מאותות GPS, מנקודות גישתwi-fi  הנמצאות בקרבת מקום ומאנטנות סלולריות, וזאת בין אם האפליקציה פעילה או כבויה. באפשרותך להסיר את השירות מבוסס המיקום באמצעות מערכת ההפעלה של מכשירך. לאחר הסרת שירות זה לא נקבל עוד מידע הנוגע למיקומך.
   
 16. כאשר שירות ההתראות פעיל במכשירך נוכל לשלוח אליך התראות שונות הקשורות לאפליקציה במכשירך, לפעולות שבוצעו באפליקציה, עדכונים חשובים וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך בחשבונך המנוהל או באפליקציה, והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין. באפשרותך להסיר או לחסום את שירות ההתראות על-ידי שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה במכשירך
   
 17. מובהר, כי נוסף על הצהרת פרטיות זו, יחולו על השירותים ו/או המוצרים גם ההיבטים המשפטיים וכל תקנון שימוש נוסף - ככל שקיים, וכן כל המסמכים שחתמת בקשר עם חשבון הבנק המתנהל על שמך, ככל שמתנהל. האמור בתנאים אלה בא להוסיף ולא לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בינך לבין לאומי.
   
 18. הרשאות לאישור באפליקציה:
  18.1. גישה לרשימת אנשי הקשר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מרשימת אנשי הקשר במכשירו את אנשי הקשר שהוא רוצה להוסיף לבקשות יזומות שלו באפליקציה.

  18.2. הרשאה לקבלת Push Notifications ע״י האפליקציה - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לקבל התראות "דחיפה", Push Notifications, הקשורות לעדכונים חשובים, התראות פעילות בחשבון, וכדי להציע לך מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לך עניין בהם, מעת לעת, על בסיס העדפותיך ו/או שימושיך בחשבונך המנוהל או באפליקציה והכל בכפוף לזכויותיך על פי כל דין.

  18.3. גישה למצלמת המכשיר - הרשאה זאת מתבקשת על מנת שהמשתמש יוכל לצלם תמונות לתמונת פרופיל, תמונות לפקדונות ומכשירים פיננסים שונים  לכשיתאפשר.

  18.4 גישה לגלריית  התמונות, והתקני אחסון וזכרון במכשיר - הרשאה זאת מתבקשת ככל שהלקוח יבקש לשמור צילומי מסך של פעולות או מסכי האפליקציה, ו/או על מנת שהמשתמש יוכל לבחור מגלריית התמונות שלו תמונות לתמונת פרופיל/רקע, תמונות לפקדונות ומכשירים פיננסים שונים לכשיתאפשר, ו/או לצורך טעינת קבצים מזיכרון המכשיר לבקשת המשתמש.

  18.5. גישה לקריאת סמס – לשם טיוב נתונים ואבטחת מידע, זיהוי ואימות פרטים, ועבור קריאת קוד הסמס שנשלח למכשיר באופן אוטומטי.

  18.6. גישה לנתוני זיהוי/זהות מכשיר (Identity/Phone/Device ID) - עבור יצירת מזהה ייחודי ברישום לשירותים שונים, זיהוי ואימות ובדיקות אבטחה.

  18.7. לוח שנה (Calendar) –לצורך יצירת תזכורות לכשיתאפשר ביומן המכשיר לביצוע הוראות מסחר ופעולות שונות באתר ו/או באפליקציה.

  18.8. מיקום מכשיר – עבור שירות איתור סניפים ביחס למיקום המכשיר.
   

 19. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא, ניתן להיכנס ל- "דברו אתנו" באתר לאומי: https://www.leumi.co.il .