האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון ראשון לשנת 2018: רווח נקי של 730 מיליון ש"ח, גידול של 17.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, התשואה להון עמדה על 9.0%

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי, בסך כ-292 מיליון שקלים; בנוסף, הבנק צפוי להתחיל בביצוע הרכישה העצמית של מניותיו

24.05.2018

 

 • התשואה להון ברבעון הראשון של 2018 (בחישוב שנתי) הינה 9.0%, בהשוואה לתשואה של 8.1% ברבעון המקביל אשתקד.
   
 • האשראי לציבור נטו עלה בשיעור של 2.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ובשיעור של 1.3% בהשוואה ל-31.12.2017 (עלייה של כ-5% במונחים שנתיים). עיקר הגידול באשראי מקורו במגזר ה-Middle Market ובמגזר הנדל"ן
   
 • הכנסות ריבית נטו גדלו בשיעור של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
   
 • ההוצאות ירדו ב-52 מיליון שקלים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ירידה של 2.5%). הירידה נובעת מקיטון בהוצאות השכר.
   
 • יחס היעילות עמד על שיעור של 64.0%, בהשוואה לשיעור של 64.9% ברבעון המקביל אשתקד. 
   
 • ההוצאה להפסדי אשראי עמדה על שיעור של 0.19%, בהשוואה לשיעור של 0.15% ברבעון המקביל אשתקד.
   
 • יחס ההון העצמי רובד 1 עמד על 11.11%, בהשוואה ליחס של 11.02% ברבעון המקביל אשתקד.
   
 • בגין הרבעון הראשון של 2018 יחלק הבנק דיבידנד בסך כ-292 מיליון שקלים, המהווים 40% מהרווח הנקי.


 

אירועים נוספים הצפויים במהלך 2018:
 

 • הקמת חטיבת תפעול - הבנק ממשיך בקידום המהלך להקמת חטיבת תפעול חדשה,
  אשר תחל בפעילותה בשנת 2019 . הקמת חטיבת תפעול ייעודית נועדה לרכז את כלל
  הפעילויות התפעוליות תחת קורת גג אחת, תוך שיפור האפקטיביות, פישוט תהליכים,
  הפחתת סיכונים והתייעלות.
   
 • רכישה עצמית של מניות - הבנק סיים את היערכותו לביצוע רכישה עצמית של מניות
  בהיקף של עד 700 מיליון שקלים, בהתאם למתווה 'נמל מבטחים ('Safe Harbor') '.
   
 • מימוש מניות אבגול - רווח של כ 118- מיליון שקלים, לפני מס, צפוי בהמשך השנה. עסקת
  המכירה כפופה לקיומם של מספר תנאים מתלים.


התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי ליום 31 במרץ 2018 הסתכם ב-33.6 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-33.2
  . מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2017.
   
 • יחס המינוף ליום 31 במרץ 2018 עמד על 6.89% , לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על
  ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס הנזילות ליום 31 במרץ 2018 עמד על שיעור של 122% , בהשוואה ליחס מזערי של
  100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרץ 2018 ב 271.5- מיליארד שקלים, בהשוואה
  . ל-268.0 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2017.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2018 ב-362.0 מיליארד שקלים, בהשוואה
  . ל-362.5 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2017. 


 

לדוחות הכספיים המלאים