DCSIMG

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון ראשון לשנת 2018: רווח נקי של 730 מיליון ש"ח, גידול של 17.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, התשואה להון עמדה על 9.0%

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי, בסך כ-292 מיליון שקלים; בנוסף, הבנק צפוי להתחיל בביצוע הרכישה העצמית של מניותיו

24.05.2018

 

 • התשואה להון ברבעון הראשון של 2018 (בחישוב שנתי) הינה 9.0%, בהשוואה לתשואה של 8.1% ברבעון המקביל אשתקד.
   
 • האשראי לציבור נטו עלה בשיעור של 2.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ובשיעור של 1.3% בהשוואה ל-31.12.2017 (עלייה של כ-5% במונחים שנתיים). עיקר הגידול באשראי מקורו במגזר ה-Middle Market ובמגזר הנדל"ן
   
 • הכנסות ריבית נטו גדלו בשיעור של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
   
 • ההוצאות ירדו ב-52 מיליון שקלים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד (ירידה של 2.5%). הירידה נובעת מקיטון בהוצאות השכר.
   
 • יחס היעילות עמד על שיעור של 64.0%, בהשוואה לשיעור של 64.9% ברבעון המקביל אשתקד. 
   
 • ההוצאה להפסדי אשראי עמדה על שיעור של 0.19%, בהשוואה לשיעור של 0.15% ברבעון המקביל אשתקד.
   
 • יחס ההון העצמי רובד 1 עמד על 11.11%, בהשוואה ליחס של 11.02% ברבעון המקביל אשתקד.
   
 • בגין הרבעון הראשון של 2018 יחלק הבנק דיבידנד בסך כ-292 מיליון שקלים, המהווים 40% מהרווח הנקי.


 

אירועים נוספים הצפויים במהלך 2018:
 

 • הקמת חטיבת תפעול - הבנק ממשיך בקידום המהלך להקמת חטיבת תפעול חדשה,
  אשר תחל בפעילותה בשנת 2019 . הקמת חטיבת תפעול ייעודית נועדה לרכז את כלל
  הפעילויות התפעוליות תחת קורת גג אחת, תוך שיפור האפקטיביות, פישוט תהליכים,
  הפחתת סיכונים והתייעלות.
   
 • רכישה עצמית של מניות - הבנק סיים את היערכותו לביצוע רכישה עצמית של מניות
  בהיקף של עד 700 מיליון שקלים, בהתאם למתווה 'נמל מבטחים ('Safe Harbor') '.
   
 • מימוש מניות אבגול - רווח של כ 118- מיליון שקלים, לפני מס, צפוי בהמשך השנה. עסקת
  המכירה כפופה לקיומם של מספר תנאים מתלים.


התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי ליום 31 במרץ 2018 הסתכם ב-33.6 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-33.2
  . מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2017.
   
 • יחס המינוף ליום 31 במרץ 2018 עמד על 6.89% , לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על
  ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס הנזילות ליום 31 במרץ 2018 עמד על שיעור של 122% , בהשוואה ליחס מזערי של
  100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרץ 2018 ב 271.5- מיליארד שקלים, בהשוואה
  . ל-268.0 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2017.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2018 ב-362.0 מיליארד שקלים, בהשוואה
  . ל-362.5 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2017. 


 

לדוחות הכספיים המלאים