DCSIMG

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

 קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי 

חשבונות

כיצד ניתן לקבל מידע ולצפות ביתרות הכספים שבחשבונות הקופה?

מה גובה דמי הניהול?

  • 0% - לא נגבים דמי ניהול בחשבונות הקופה.

 


האם אוכל לקבל הלוואה על חשבון הקופה?

  • לא - אין הסדר הלוואות על חשבון הקופה.