האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון שלישי לשנת 2018: תשואה להון של 10.2% בתשעת החודשים הראשונים של 2018; תשואה להון של 11.2% ברבעון השלישי של 2018

הבנק יחלק דיבידנד בסך 375 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השלישי; מתחילת 2018 הסתכמו הדיבידנד והרכישות העצמיות של מניות לסך של כ-1.7 מיליארד שקלים

13.11.2018

 

 • הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 הסתכם ב-2,569 מיליון שקלים, בהשוואה ל-2,318 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-11%. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-936 מיליון שקלים, בהשוואה ל-820 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של כ-14%.

 

 • התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמדה על שיעור של 10.2%, בהשוואה לתשואה של 9.7% בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון ברבעון השלישי של 2018 עמדה על שיעור של 11.2%, בהשוואה לתשואה של 10.3% ברבעון המקביל אשתקד.

 

 • המשך מגמת השיפור ביחס היעילות - יחס של 59.8% בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בהשוואה ליחס של 62.9% בתקופה המקבילה אשתקד; יחס של 55.8% ברבעון השלישי של 2018 לעומת יחס של 64.4% ברבעון המקביל אשתקד.

 

 • לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - ההוצאות בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עמדו על שיעור של 0.15% מתיק האשראי.

 

 • יחס הון עצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2018 הסתכם ב-11.25%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-14.69%.

 

 • הבנק יחלק דיבידנד בסך 375 מיליון שקלים בגין רווחי הרבעון השלישי. הדיבידנד המצטבר לתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם בכ-1,028 מיליון שקלים.

 

 • רכישה עצמית של מניות - בסוף מאי 2018 החל הבנק ביישום תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 700 מיליון שקלים. עד בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, רכש הבנק מניות בהיקף של 642 מיליון שקלים.

 

 • הכנסות הריבית נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עלו בכ-660 מיליון שקלים, גידול של 11.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הריבית נטו ברבעון השלישי של השנה גדלו בשיעור של 14.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

 • ההוצאות התפעוליות והאחרות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 עלו בכ-70 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מקורו במענק הירתמות לעובדים שנרשם ברבעון השני של השנה, על רקע שינויים מבניים בבנק. ההוצאות ברבעון השלישי של 2018 היו דומות להוצאות ברבעון המקביל אשתקד.

 

 

המשך יישום אסטרטגיית הבנק:

 

 

 • לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל - לאחרונה השיק הבנק את VIDEA, חברת ניהול תיקים המאפשרת ללקוחות כל הבנקים לנהל תיק השקעות מקוון באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת ובדמי ניהול מהנמוכים בשוק. לצד זאת, לאומי ממשיך בפיתוח מוצרים חדשניים ופורצי דרך, דוגמת 'משכנתא דיגיטלית' וכלים נוספים המאפשרים התנהלות פיננסית חכמה.

 

 • הקמת חטיבת תפעול - הבנק ממשיך לקדם הקמת חטיבת תפעול חדשה, אשר תחל בפעילותה במהלך 2019. הקמת חטיבת תפעול ייעודית נועדה לרכז את כלל הפעילויות התפעוליות תחת קורת גג אחת, על מנת להביא לשיפור האפקטיביות, פישוט תהליכים, הפחתת סיכונים והתייעלות.

 

 • גידול באשראי - הבנק ממשיך במדיניותו לצמיחה סלקטיבית באשראי, תוך ניהול סיכונים מוקפד ושמירה על איכות תיק האשראי.

 

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום 30 בספטמבר 2018 הסתכם ב-34.8 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-32.8 מיליארד שקלים ליום 30 בספטמבר 2017 (גידול של 6%).

 

 • יחס המינוף ליום 30 בספטמבר 2018 עמד על 7.05%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

 • יחס כיסוי הנזילות ליום 30 בספטמבר 2018 עמד על שיעור של 121%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

 • האשראי לציבור נטו ליום 30 בספטמבר 2018 הסתכם ב-276.0 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-266.4 מיליארד שקלים ליום 30 בספטמבר 2017 (גידול של 3.6%).

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ליום 30 בספטמבר 2018 ב-358.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-350.2 מיליארד שקלים ליום 30 בספטמבר 2017 (גידול של 2.5%).

 

 

לדוחות הכספיים המלאים