האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

לאומי מציג רווח נקי של 1,092 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2019; התשואה להון עמדה על 12.7%

הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 40% מהרווח הנקי, בסך של כ-437 מיליון שקלים; הבנק אישר תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 700 מיליון שקלים.

 • הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-1,092 מיליון שקלים, בהשוואה ל-730 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-50%.
   
 • התשואה להון ברבעון הראשון של 2019 (בחישוב שנתי) הינה 12.7%, בהשוואה לתשואה של 9.0% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת לאומי קארד, התשואה להון ברבעון הראשון של השנה עמדה על שיעור של 10.1%, וזאת לעומת שיעור  של 8.6% אשתקד.
   
 • יחס הון עצמי רובד 1 ליום 31 במרץ 2019 הסתכם ב-11.65%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.07%.
   
 • המשך מגמת השיפור ביחס היעילות - יחס של 53% ברבעון הראשון של 2019, בהשוואה ליחס של 63.8% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת לאומי קארד, עמד יחס היעילות ברבעון הראשון של 2019 על שיעור של 57.9%, בהשוואה לשיעור של 63.7% ברבעון המקביל אשתקד.
   
 • לאומי ממשיך להחזיק בתיק האשראי האיכותי במערכת - ההוצאות בגין הפסדי אשראי ברבעון הראשון של 2019 היו אפסיות (0.03%), בהשוואה לשיעור של 0.15% ברבעון המקביל אשתקד (בנטרול לאומי קארד).
   
 • דיבידנד ורכישות עצמיות - דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בגובה 40% מהרווח הנקי של הרבעון הראשון של שנת 2019, בסך של כ-437 מיליון שקלים. בנוסף, אישר הדירקטוריון תוכנית נוספת לרכישה עצמית  של מניות בהיקף כולל של 700 מיליון שקלים. 
   
 • הכנסות הריבית נטו ברבעון הראשון של שנת 2019, בנטרול לאומי קארד, עלו בכ-183 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9.4%.
   
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של שנת 2019, בנטרול לאומי קארד, עלו בכ-141 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.8%. עיקר הגידול מקורו בהפרשה למענק תשואה על רקע התוצאות החזקות של הבנק.


התפתחות סעיפי המאזן

 • ההון העצמי ליום 31 במרץ 2019 הסתכם ב-35.9  מיליארד שקלים, בהשוואה ל-33.6 מיליארד שקלים ב-31 במרץ 2018.
   
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרץ 2019 ב-277.1 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-263.3 מיליארד שקלים ב-31 במרץ 2018 (ללא לאומי קארד). עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.
   
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2019 ב-363.6 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-362.5 מיליארד שקלים ב-31 במרץ 2018 (ללא לאומי קארד).
   
 • יחס המינוף ליום 31 במרץ 2019 עמד על 7.32% , לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
   
 • יחס הנזילות ליום 31 במרץ 2019 עמד על שיעור של 129%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

לדוחות הכספיים המלאים