האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לרבעון ראשון לשנת 2020: על רקע השפעות התפשטות נגיף הקורונה: תיק האשראי של לאומי ברבעון הראשון של 2020 גדל ב-6.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעקבות גידול בהעמדת אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים עקב המשבר

לאומי מדווח על הפסד נקי של 232 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2020;
הרווח הכולל לרבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-1,359 מיליון ₪;
ההפסד ברבעון נובע מהשפעות ישירות ועקיפות של משבר הקורונה, בעקבותיהן חל גידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי ונרשמו הפסדים מהותיים בשוקי ההון;
שיעור ההוצאה להפסדי אשראי, שעומד על 1.2%, נובע ברובו המכריע מהפרשה קבוצתית;

27.05.2020

 

 • ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-232 מיליון ₪. ההפסד מקורו בגידול משמעותי בהוצאה להפסדי אשראי, שנובע בעיקרו מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, וכן בהפסדים מניירות ערך.

  בהקשר זה, יצוין כי מיום 31 במרץ 2020 ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח הכספי, חלו עליות משמעותיות בשווקים, אשר קיזזו את מרבית ההפסדים מניירות ערך שנרשמו ברבעון הראשון של השנה.

  הרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד עמד על  1,092 מיליון ₪, ובנטרול השפעת מכירת לאומי קארד, הרווח הנקי עמד על 879 מיליון ₪.

 

 • למרות ההפסד הנקי, הרווח הכולל ברבעון הראשון של 2020 הסתכם לסך של 1,359 מיליון ₪. הפער המשמעותי בין הרווח הכולל ברבעון לבין ההפסד הנקי נובע מכך שבמקביל להפסדים האמורים, נרשמה במהלך הרבעון הראשון ירידה משמעותית בהתחייבות הפנסיוניות, וזאת  על רקע העלייה בשיעור ריבית ההיוון. ההכנסה מירידה זו נזקפה ישירות להון העצמי של הבנק, ועל כן לא מקבלת ביטוי בתוצאות האמורות, ותיזקף לרווח והפסד בשנים הבאות.
  יצוין כי לאחר תקופת הדו"ח הכספי ועד סמוך למועד פרסום הדו"ח, במקביל לעלייה בשוקי ההון, חלה ירידה בריבית ההיוון, וכנגזרת חלה עלייה בהתחייבות הפנסיונית.
   
 • על רקע הגידול המשמעותי בהוצאה להפסדי אשראי, ולצד ההפסדים בשוקי ההון, נרשמה ברבעון הראשון של 2020 תשואה שלילית להון של 2.6%. בתקופה המקבילה אשתקד נרשמה תשואה חיובית של 12.7% (בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד, התשואה להון ברבעון הראשון אשתקד עמדה על 10.1%).
   
 • צמיחה בתיק האשראי – תיק האשראי לציבור, נטו, של הבנק ליום 31 במרץ 2020, הסתכם לסך של 294.5 מיליארד ₪, גידול בשיעור של 6.1% בהשוואה למרץ אשתקד.

  התיק המסחרי גדל בשיעור של 6.2%, תיק המשכנתאות גדל בשיעור של 5.7% והתיק העסקי גדל בשיעור של 15.6% (כולל נדל"ן).

   
 • צמיחה בפיקדונות הציבור – פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 15% בהשוואה למרץ אשתקד. הגידול נובע, בין היתר, מהסטת כספים משוקי ההון לפיקדונות, ומגידול בפיקדונות של לקוחות מוסדיים.
   
 • ההוצאות להפסדי אשראי ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו ב-860 מיליון ₪ (מהם 756 מיליון ₪ בהפרשה קבוצתית), שמהוות שיעור של כ-1.20% מסך תיק האשראי של הבנק, וזאת בהשוואה לשיעור שלילי של הוצאות בגין הפסדי אשראי (הכנסות) של 0.03% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול המשמעותי בשיעור ההוצאה להפסדי אשראי נובע מהשפעת השינויים בסביבה המאקרו-כלכלית על רקע התפשטות נגיף הקורונה, וחוסר הוודאות הכלכלית. הגידול בהפרשה הקבוצתית נועד לתת מענה לגידול אפשרי בהפרשה הפרטנית במהלך הרבעונים הבאים של השנה, ולהתפתחות שלילית אפשרית בימי הפיגור.
   
 • הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו להוצאה בסך 660 מיליון ₪, בהשוואה להכנסה בסך 665 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (351 מיליון ש"ח בנטרול השפעת מכירת לאומי קארד אשתקד). עיקר ההוצאה ברבעון הראשון של 2020 מקורה בתנודתיות המשמעותית בשוקי ההון בארץ ובעולם בעקבות התמשכות מגפת הקורונה, אשר הובילה לירידה בשווי הנכסים הפיננסיים של הבנק בשוקי ההון.

  יצוין כי לאחר תאריך המאזן חלו עליות בשוקי ההון, אשר קיזזו משמעותית את ההפסדים שנרשמו מניירות ערך ברבעון הראשון של השנה.

   
 • הכנסות הריבית נטו ברבעון הראשון של 2020 עלו ב-49 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.3%, שעיקרו נובע מהגידול בתיק האשראי.
   
 • ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של 2020 ירדו ב-143 מיליון ₪ בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 7.3%. עיקר הירידה מקורה בקיטון בהוצאות השכר והנלוות על רקע הפרשות למענקים, בהתחשב בתוצאות הכספיות. יחס היעילות עמד על 74.7%, לאור ההפסדים שנרשמו בהכנסות מימון שאינן מריבית על רקע התפשטות נגיף הקורונה.
   
 • יחסי הון עצמי גבוהים משמעותית מהדרישה הרגולטורית – הון עצמי רובד 1 ליום 31 במרץ 2020 הסתכם ב-10.84%, ויחס ההון הכולל הסתכם ב-15.02%.
   
 • דיבידנד ורכישות עצמיות – במהלך הרבעון הראשון של 2020 חולק דיבידנד בסך של 297 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי של 2019. כמו כן,  עד חודש אפריל 2020 הושלם  השלב הראשון של התוכנית לרכישה עצמית של מניות הבנק בסך של 250 מיליון ₪. על רקע הנחיות בנק ישראל, החליט דירקטוריון הבנק להפסיק, בשלב זה, את חלוקת הדיבידנד ואת המשך ביצוע התוכנית לרכישה עצמית של מניות.
   

 

פעילות לאומי לאור משבר הקורונה לצורך סיוע ללקוחות להתמודד עם אתגרי התקופה:

 

 • קרן קורונה לעסקים - במהלך הרבעון הראשון, ועד למועד פרסום הדו"ח הכספי, לאומי העמיד אשראי בהיקף של כ- 2.6 מיליארד ₪, וזאת במסגרת הקרן בערבות המדינה.
   
 • סיוע לאוכלוסיית הגיל השלישי – לאומי פעל על מנת להקל על לקוחותיו בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי, במספר מישורים:
  • הבנק הרחיב את פעילות סניפי הבנק הנייד בקרב בתי אבות ודיור מוגן בכל הארץ, לרבות הבאת מזומן לדיירים על ידי בנקאי ממוגן.
  • שליחת כרטיס דביט באופן יזום לאלפי לקוחות מבוגרים שלא היה ברשותם כרטיס אשראי, ללא עלות.
  • מתן קדימות בקבלת שירות בסניפי הבנק אשר היו פתוחים במהלך המשבר, וכן קדימות במענה במוקד הטלפוני.
    
 • משכנתאות – עם פרוץ המשבר, לאומי קידם מספר יוזמות, על מנת להקל על לקוחותיו ככל הניתן בתקופה זו:
  • לאומי היה הבנק הראשון בישראל אשר איפשר ללקוחותיו להקפיא את תשלומי המשכנתא.
  • לאומי היה הבנק הראשון בישראל שהשיק "משכנתא טוטאל דיגיטלית",  שמאפשרת לקיחת  משכנתא בערוצים דיגיטליים בלבד, באופן פשוט וידידותי, ללא צורך בהגעה פיסית לסניף הבנק, בשום שלב של התהליך.
  • לאומי איפשר דחייה של עד שנתיים במועד תחילת תשלום המשכנתא, גם לרוכשים המצויים בחל"ת.
    
 • יותר פעילויות בדיגיטל – לאור המשבר, לאומי הרחיב את מגוון הפעולות הבנקאיות שניתן לבצע בערוצים הדיגיטליים של הבנק, כגון פתיחת חשבון בדיגיטל, לקיחת משכנתא דיגיטלית, בקשה דיגיטלית להקפאת תשלומי משכנתא, העלאת תקרת הפקדת צ'קים בסלולר ל-50 אלף ₪, קבלת ערבות מכר בדיגיטל, הרחבת אפשרות תשלום שוברים בעמדות לשירות עצמי, הרחבת סוגי מידע הניתנים במסגרת שירות צ'אטבוט אינטראקטיבי, לרבות מידע עדכני על פעילות הסניפים, תיאום פגישה בסניף ומידע על הלוואה במסגרת הקרן בערבות המדינה.
   

 

התפתחות סעיפי המאזן:

 

 • ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הבנק ליום 31 במרץ 2020 הסתכם ב-36.2 מיליארד ₪, בהשוואה ל-35.9 מיליארד ₪ ב-31 במרץ 2019.
 • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרץ 2020 ב-294.5 מיליארד ₪, בהשוואה ל-277.5 מיליארד ₪ ב-31 במרץ 2019, גידול של 6.1%. עיקר הגידול באשראי מקורו במשכנתאות, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.
 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרץ 2020 ב-418.6 מיליארד ₪, בהשוואה ל-364.0 מיליארד ₪ ב-31 במרץ 2019, גידול של 15%.
 • יחס המינוף ליום 31 במרץ 2020 עמד על 6.4%, לעומת יחס מזערי של 6% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.
 • יחס הנזילות ליום 31 במרץ 2020 עמד על שיעור של 128%, בהשוואה ליחס מזערי של 100% הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

 

לדוחות הכספיים המלאים