האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

פטור מניכוי מס במקור ללקוח תושב חוץ

בעקבות כניסתן לתוקף ביום 07/07/11 של תקנות המתייחסות לתושבי חוץ וכן כניסתו לתוקף של תיקון פקודת מס הכנסה (מס' 186) ביום 16/12/11:

 

א. יחיד תושב חוץ פטור מניכוי מס במקור במקרים הבאים

 

 1. רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ובחו"ל (לרבות עסקה עתידית ותעודות סל), למעט האמור בסעיף ב' 4-5.
 2. דיבידנד מנייר ערך זר (גם אם נייר הערך נסחר בישראל).
 3. ריבית/דמי ניכיון על אג"ח שהונפקה על ידי חברה שאינה תושבת ישראל.
 4. ריבית/דמי נכיון על אג"ח הנסחרות בישראל שהנפיקה חברה תושבת ישראל.
 5. ריבית /דמי ניכיון על אג"ח מדינת ישראל בחו"ל.
 6. ריבית/דמי ניכיון על מק"מ ואג"ח מדינה שמועד פדיונם עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם , והרשומים למסחר בבורסה בישראל.
 7. רווח הון מפדיון/מכירת יחידה ורווחים שחילקה קרן נאמנות פטורה להשקעות חוץ או קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ.

 ב. יחיד תושב חוץ אינו פטור מניכוי מס במקור במקרים הבאים

 

 1. דיבידנד על ניירות ערך ישראלים הנסחרים בבורסה.
 2. ריבית/דמי ניכיון על מק"מ ואג"ח מדינה שמועד פידיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם.
 3. ריבית /דמי ניכיון על אג"ח מדינה צמודות שנסחרים בבורסה בת"א ושהונפקו לפני 08/05/2000.
 4. רווח הון ממכירת מק"מ ואג"ח מדינה שמועד פדיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם.
 5. רווח הון מעסקה עתידית, שנכס הבסיס שלה הוא במישרין או בעקיפין אגרת חוב או מלווה שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה. הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושמועד פדיונם אינו עולה על 13 חודשים מיום הוצאתם.
 6. רווח הון מפדיון/מכירת יחידה ורווחים שחילקה קרן נאמנות פטורה.
 7. ריבית/דמי ניכיון בגין אג"ח שהונפק ע"י חברות תושבות ישראל בחו"ל (למעט חריגים).
 8. רווח הון ממכירת מניות קרן להשקעות במקרקעין ותשלומים המתקבלים מקרן להשקעות במקרקעין.
 9. דיבידנד שמחולק החל מ-1 בינואר 2014, ואשר מקורו ב"הכנסה מועדפת", מחויב במס בשיעור של 20% במקום 15%.
 10. דמי השאלה ני"ע ישראלים וזרים. 
 11. חלוקת רווחים מיחידות השתתפות בנפט.

"תושב חוץ" לעניין ניכוי מס במקור, הוא מי שחתם על טופס 2402א' "הצהרת הלקוח על היותו תושב חוץ לעניין פקודת מס הכנסה". נדרש לחתום על הטופס אחת ל -3 שנים.

 

הבהרות

 

 • מסמך זה נערך על ידי לאומי על פי מיטב הבנתו את הוראות הדין והנחיות רשות המיסים בישראל.
 • אין להסתמך על האמור במסמך זה כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
 • המידע המפורט במסמך זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואינו מחייב את לאומי.
 • על כל לקוח להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו.