נספח א'- פרטים נוספים על הטבת כרטיס טיסה יחיד ללקוח קמפיין: מצטרפים טסים פברואר 2023

1. הצטרפות לכרטיס האשראי FLY CARD או FLY CARD PREMIUM המשולב של דיינרס + מאסטרקארד החוץ בנקאי (להלן: FLY CARD) במסגרת קמפיין מצטרפים טסים.

 

2. תקופת הקמפיין: בין התאריכים 01.02.2023 ועד 28.02.2023 או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם.


3. לקוחות שיצטרפו ל- CARD FLY במהלך תקופת הקמפיין יהיו זכאים לקבל כרטיס בונוס מתנה (לא כולל מיסים, היטלים, אגרות ותוספות שישולמו על ידי הלקוח) במחלקת תיירים, לאחד מיעדי אל על הבאים: פרנקפורט, ציריך, מינכן, וינה, בוקרשט, ברלין, יוהנסבורג, ליסבון, סופיה, לונדון- לוטון, פראג, בודפשט ומדריד ,מילאנו, פריז (כפי שיהיו פתוחים למכירה בתקופת הכרטוס כהגדרתה להלן), והכל בכפוף לאמור בתקנון זה, לרבות מימוש בתאריכים נבחרים, זמינות מושבים וכד'.


4. מספר כרטיסי הבונוס הניתנים למימוש במסגרת הפעילות מוגבל. מלאי מינימלי של מושבים 15,000

 

5. כרטיס הבונוס יוענק רק לאחר שהלקוח ביצע עסקאות חדשות, מדי חודש, בסך חודשי של לפחות 1000 ₪ ב-CARD FLY החדש במהלך שלושה חודשים קלנדרים רצופים עוקבים לחודש ההצטרפות.
 

6. מובהר כי לצורך מדידת המחזור בכרטיס, עסקאות תשלומים יחושבו במלואן בחודש בו יבוצעו.
 

7. מובהר כי בחינה בעמידה בתנאים כאמור תיערך במהלך חודש יולי 2023 עבור כלל הלקוחות שהצטרפו במסגרת הקמפיין. 


8. סכום העסקאות לצורך הגעה לזכאות אינו כולל חיובים בגין הלוואות, ריביות, עמלות, חיובים בתשלומים ומשיכות מזומן בארץ וכן שימוש באפליקציות להעברת כספים ותשלומים כגון bit ,paybox וכדומה. 


9. ההטבה חלה על מצטרפים חדשים לכרטיס האשראי CARD FLY :קרי לקוחות אשר לא הנפיקו ו/או החזיקו כרטיס אשראי CARD FLY במהלך 18 החודשים שקדמו ליום תחילת הקמפיין והינם בעלי חשבון בנק ישראלי ומעל גיל 18 .


10. ההטבה תוענק בגין הנפקת כרטיס CARD FLY אחד בלבד (לקוחות חדשים שינפיקו על שמם יותר מכרטיס אחד בתקופת הקמפיין, יהיו זכאים להטבה אחת בלבד בגין הכרטיס הראשון שיונפק).
 

11. לקוחות אשר יהיו זכאים לקבלת ההטבה יקבלו במהלך חודש יולי קוד קופון למימוש ההטבה לכתובת המייל המופיעה בחשבון המתמיד של החבר הזכאי. באחריות הלקוח לעדכן את כתובת המייל בחשבון (לא יישלח קוד קופון ללקוח זכאי אשר בחשבונו לא מוזנת כתובת מייל).
 

12. את כרטיס הבונוס יש לכרטס עד לתאריך 31.08.2023 ("תקופת הכרטוס").


13. כרטיסי הבונוס הם להמראות בין התאריכים 01.11.2023 ועד 15.03.2024.
 

14. כרטיס בונוס כולל כבודה והושבה ועליו יחולו תנאי כרטיסי הבונוס המפורטים באתר אל-על https://www.elal.com/he/FrequentFlyer/UtilizingPoints/Award

tickets/Pages/Redeeming-Points-Award-tickets.aspx


15. כרטיס הבונוס למחלקת תיירים במחלקת רישום E בלבד. בכפוף לזמינות המושבים.


16. כרטיסי בונוס אינם כוללים מיסים, היטלים, אגרות ותוספות אותם לא ניתן לשלם בנקודות.


17. סכום מיסי נמל משתנים בהתאם ליעד הטיסה ותאריך הכרטוס.


18. מסי הנמל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת השלטונות. כמו כן, ייתכנו שינויים במחירים בגין הפרשי שער חליפין. המחיר הקובע הינו המחיר במועד הכרטוס


19. הכרטיסים תקפים לטיסות אל על או סאן דור הישירות בלבד ליציאות מישראל, לא כולל טיסות קודשייר/ אינטרליין וטיסות המשך.

 

20. כרטיס הבונוס יהיה לטיסות הלוך ושוב.

21. לא ניתן לשלב יעדים בטיסות הלוך וחזור במסגרת יעדי הפעילות.

22. ניתן להזמין כרטיס בונוס לכיוון אחד (way One)

23. כרטיס הבונוס חייב להיות על שם חבר המועדון אשר הצטרף לכרטיס CARD FLY במסגרת הקמפיין. הכרטיס אינו ניתן להעברה.

24. מימוש קוד קופון לרכישת כרטיס הבונוס הוא בכפוף לכך שהלקוח עודנו מחזיק ב- FLY CARD החדש במועד המימוש. ביטול כרטיס CARD FLY יביא לביטול קוד הקופון.

25 .מימוש כרטיס הבונוס הוא בכפוף לכך שהלקוח עודנו מחזיק ב-CARD FLY החדש במועד הטיסה.

26. ביטול כרטיס הבונוס יהא בכפוף לכל דין ובהתאם לתנאי הכרטיס. בכפוף להוראות כל דין, לא יינתן החזר כלשהו בגין כרטיס שלא נוצל במלואו או בחלקו. סכום ששולם עבור
הזמנה שבוטלה לא ישמש כזיכוי עבור הזמנות עתידיות.

27. שינוי הכרטיס יהיו בכפוף לתנאי ביטול ושינוי של כרטיס בונוס.

28. ביחס לטיסות אל על יחולו תנאי התובלה הכלליים של אל על, המפורטים באתר אל על באינטרנט.

29. תקף בתאריכים כמפורט בתקנון זה, בטיסות נבחרות ובמועדים נבחרים, בכפוף לזמינות מושבים, או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים. הכניסה למדינת היעד היא בכפוף
לעמידה בהנחיות הרשויות הרשמיות של אותה מדינה, אל על אינה אחראית לכל מגבלה שהוטלה או תוטל ע"י גורם כלשהו ואשר תמנע עליית נוסע לטיסה או את כניסתו ליעד.

30. מועדון הנוסע המתמיד, אל על או מי מטעמן רשאיות להפסיק או לשנות את תנאי הקמפיין בכל עת וללא התראה מוקדמת.

31. החזקת כרטיס CARD FLY ו/או כרטיס PREMIUM CARD FLY כרוכה בתשלום דמי כרטיס חודשיים • בכפוף לאישור המנפיק ו/או הבנק ולתנאי ההצטרפות לכרטיסי האשראי • כרטיס PREMIUM CARD FLY הינו בנקאי/חוץ בנקאי והנפקתו בכפוףלאישור הבנקים ו/או חברות האשראי ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

32. בכפוף לכל דין, מובהר כי ככל ומימוש ההטבה לא יתאפשר עקב ביטול הטיסה מחמת אירוע כח עליון, לרבות עקב אילוצים ו/או מגבלות הקשורות למשבר הקורונה, לא תעמוד
לחבר כל טענה כלפי המועדון ו/או אל על.

33. הנפקת כרטיס האשראי וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתן הבלעדי של חברות האשראי ו/או הבנק המנפיקים. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית
פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

34. בכפוף לתקנון מועדון הנוסע המתמיד וכלליו המפורסמים באתר אל על.

35 .ט.ל.ח