DCSIMG

 מוצרים פנסיוניים 

 מוצרים פנסיוניים 

מוצרים פנסיוניים

סוג מוצר
מאפיינים
יתרונות
מידע נוסף
סוג מוצר

קרן פנסיה

מקיפה

מאפיינים
 • קופה משלמת לקצבה
 • חסכון קצבתי לגיל פרישה הכולל אלמנט ביטוחי מובנה לזקנה, נכות ושאירים.
 • ביטוח הדדי
יתרונות
 • הטבות מס בהפקדה ובמשיכה
 • זכאות ל- 30% אג"ח מיועד
 • עלות ביטוח זולה
 • דמי ניהול נמוכים
מידע נוסף
סוג מוצר

קופת גמל

מאפיינים
 • קופה לא משלמת לקצבה
 • החל מ- 2008 חסכון קצבתי לגיל פרישה שאינו כולל אלמנט ביטוחי
 • עד 2008 חסכון הוני הניתן למשיכה בתום תקופת החיסכון
יתרונות
 • הטבות מס בהפקדה ובמשיכה
 • מגוון רחב של מסלולי השקעה המאפשרים התאמה מרבית למאפייני סיכון הלקוח
מידע נוסף
סוג מוצר

ביטוח מנהלים

מאפיינים
 • קופה משלמת לקצבה
 • חסכון קצבתי לגיל פרישה המאפשר שילובים שונים של אלמנטים ביטוחים והתאמה מרבית לצרכיו הביטוחיים של הלקוח
 • ביטוח אישי
יתרונות
 • הטבות מס בהפקדה ובמשיכה
 • הסכם אישי בין המבוטח לחברת הביטוח שאינו ניתן לשינוי
מידע נוסף
סוג מוצר

קרן השתלמות

מאפיינים
 • אפיק חסכון הוני לטווח בינוני אשר ניתן למשיכה לכל מטרה לאחר 6 שנות חיסכון, או בתום 3 שנים לצרכי השתלמות
יתרונות

הטבות מס בהפקדה ובמשיכה (החסכון ההוני היחיד שנשאר פטור ממס)

מידע נוסף

הבהרה: אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.