סקירה רבעונית של ההתפתחויות הכלכליות השוטפות בארץ ובעולם

ינואר 2017

מהם הגורמים העיקריים המשפיעים על היצוא של ישראל ומהי תרומתם לפעילות?

 

  • על פי אומדן נתוני החשבונאות הלאומית על ידי הלמ"ס, שהתפרסם בסוף חודש דצמבר 2016, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל הסתכם בשנת 2016 בכ-369 מיליארד ₪. בשנים האחרונות התמתנה מאוד הצמיחה של יצוא הסחורות והשירותים של ישראל, שעלה במונחים שנתיים ריאליים בכ-1.8 אחוזים בלבד בשנים 2010-2016.  שיעור צמיחה זה נמוך מזה של נפח הסחר העולמי, שעלה בכ-4 אחוזים לשנה במהלך התקופה דלעיל וכ-3.5 אחוזים במדינות ה-OECD. בשנת 2016, יצוא השירותים היווה כ-42 אחוזים מסך היצוא של סחורות ושירותים ויצוא הסחורות כ-58 אחוזים.

 

  • המגמות בשנים האחרונות מצביעות על חולשה ביצוא הסחורות, שירד בכ-0.8 אחוזים לשנה בממוצע (במונחים ריאליים) במהלך 2010-2016, בעוד שביצוא השירותים הייתה עלייה ריאלית שנתית ממוצעת של כ-6.6 אחוזים. במילים אחרות, המגמה הנוכחית מצביעה על שינוי של ממש בהרכב היצוא של ישראל, תוך ירידת חלקו היחסי של יצוא הסחורות ועליית יצוא השירותים.

 

  • לא מן הנמנע שמגמות אלו משקפות את הקושי היחסי בעשיית עסקים בישראל וכן השפעות של שינויים במדיניות מיסוי והטבות להשקעות. קושי בעשיית עסקים עלול להביא להסטת הצמיחה של חברות תעשייתיות ישראליות בענפים שונים אל מחוץ לישראל. לעומת זאת תחום יצוא השירותים, שיחסית איננו דורש היקפים גדולים של השקעות במכונות וציוד, וגמיש יותר לשינויים, ערוך ככל הנראה במידה רבה יותר לצמיחה בתנאים העסקיים של ישראל, שבמסגרתן דירוג של מדד קלות עשיית העסקים הורע במהלך השנים עד למספר 52 בעולם.

 

  • הרכיב הגדול ביותר של יצוא הסחורות בישראל הוא היצוא התעשייתי (ללא יהלומים) המהווה כ-84 אחוזים (נתוני 2016) מיצוא הסחורות. ענפי התעשייה העיקריים הם מחשבים וציוד טכנולוגי אחר (לרבות ציוד רפואי ורכיבים אלקטרוניים), כימיקלים, תרופות ומוצרי מתכת.

 

  • במשוואת היצוא התעשייתי של ישראל המשתנה המוסבר הוא שיעור השינוי הרבעוני הריאלי ביצוא (ללא יהלומים). מקור נתון זה הוא נתוני החשבונאות הלאומית של ישראל, כאשר תקופת המדגם היא בין הרביע הרביעי בשנת 2006 ועד הרביע השני ב-2016. המשוואה כוללת שלושה משתנים מסבירים: שער החליפין הריאלי אפקטיבי של ישראל (בפיגור של שמונה רביעים), מדד מנהלי הרכש (ISM) בענפי התעשייה של ארה"ב (בפיגור של רביע אחד), ושיעור השינוי בתוצר בגוש היורו (בפיגור של רביע אחד).