DCSIMG

מדדים

מדד המחירים לצרכן

החל מפרסום מדד ינואר 2017 משתנה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה נקבעה כממוצע המדדים בשנת 2016 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את המדדים הישנים (לפי בסיס 2014 = 100.0 נקודות) לסדרה החדשה (2016= 100.0 נקודות) על ידי חילוק המדדים הישנים במקדם קשר השווה ל- 0.989.

 

מדד תשומות הבנייה

החל מפרסום מדד אוגוסט 2011 שונתה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה הנה מדד יולי 2011 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את המדד המעודכן (בסיס יולי 2011 = 100.0 נקודות) למדד הקודם
(בסיס ינואר 2004= 100.0 נקודות) על ידי הכפלת המדד המעודכן במקדם קשר השווה ל-1.323