DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות לשנת המס 2017

לקוחות יקירים,
 

ניתן להפיק אישורים על המס שנוכה במקור בשנת המס 2017 (טופס 867) בתחומי הפעילות הבאים:

 

  • אישור ניכוי מס במקור מריבית ורווחים אחרים מפקדונות וחסכונות לשנת המס 2017
  • אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך וממכשירים פיננסיים לא סחירים לשנת המס 2017
  • אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס 2017
  • אישור ניכוי מס במקור על הכנסות מקרן השקעות במקרקעין לשנת המס 2017

 

את האישורים ניתן להפיק באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל, או לקבלם בסניף בו מתנהל החשבון.

 

האישור אינו כרוך בתשלום עמלה.
 

 

הפקת אישורים מידית