DCSIMG

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות לשנת המס 2017

לקוחות יקירים,
 

ניתן להפיק אישורים על המס שנוכה במקור בשנת המס 2017 (טופס 867) בתחומי הפעילות הבאים:

 

  • אישור ניכוי מס במקור מריבית ורווחים אחרים מפקדונות וחסכונות לשנת המס 2017
  • אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך וממכשירים פיננסיים לא סחירים לשנת המס 2017
  • אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס 2017
  • אישור ניכוי מס במקור על הכנסות מקרן השקעות במקרקעין לשנת המס 2017

 

את האישורים ניתן להפיק באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל, או לקבלם בסניף בו מתנהל החשבון.

 

האישור אינו כרוך בתשלום עמלה.
 

 

הפקת אישורים מידית