DCSIMG

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2011

רווח נקי של 1.891 מיליארד שקלים
לקבוצת לאומי בשנת 2011

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בשנת 2011 – 8.3%

 

  • הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בשנת 2011 ב-1.889
    מיליארד שקלים

 

  • הרווח המימוני מפעילות שוטפת גדל ב-14.2% והסתכם ב-7.49
    מיליארד שקלים

 

  • המשך הגידול בסעיפים המאזניים: סך המאזן (גידול של 11.4%), האשראי לציבור נטו (גידול של 7.7%) ופיקדונות הציבור (גידול של 11.9%)

 

  • הלימות ההון של הבנק הגיעה ל-14.34%, מזה יחס הון ליבה של 8.07%

 

  • בשנת 2011, העניקה קבוצת לאומי תרומות וחסויות למטרות חברתיות וקהילתיות בהיקף של 32.4 מיליון שקלים