האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 25.7 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון הראשון של שנת 2012

22 במאי 2012

 

בנק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2012.
בתקופה הנסקרת הרווח הנקי של הבנק הסתכם בכ- 25.7 מיליון שקלים, לעומת 23.8 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2011 - עליה בשיעור של 8%. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי) הסתכמה ברבעון הראשון של השנה ב- 26%.

 

הגידול ברווח ברבעון הראשון של שנת 2012 נובע מהגורמים הבאים:

  • עליה בהכנסות מריבית נטו בסך של 6.6 מיליון שקלים, הנובעת בעיקר מגידול בפעילות עסקי הבנק.
  • קיטון בהוצאות להפסדי אשראי, בסך של 1.6 מיליון שקלים.
  • גידול של כ-300,000 שקלים בהכנסות שאינן מריבית.

 

מאידך, חל גידול של 6 מיליון שקלים בהוצאות תפעוליות ואחרות, אשר קיזז חלקית את הגידול בהכנסות.

 

נתונים נוספים העולים מהדוחות:

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2012 בכ- 5.9 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 5.2 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2011 (גידול של 14%), וכ- 5.8 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 2.4%).
  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרס 2012 בכ- 3.8 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 3.4 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2011 (גידול של 13.6%), וכ- 3.7 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 2.8%).
  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31 במרס 2012 בכ- 4.0 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 3.5 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2011 (גידול של 13.3%), וכ- 3.9 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 2.7%).
  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב-31 במרס 2012 בכ- 449.0 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 335.3 מיליון שקלים ב-31 במרס 2011 (גידול של 33.9%), וכ- 423.5 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2011 (גידול של 6%).

 

להלן נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי נתונים כספיים עיקריים של בנק ערבי ישראלי