DCSIMG

 פתח חשבון עכשיו 

 פתח חשבון עכשיו 

  • בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") רשאי לפנות אלי בהצעות שיווקיות ומבצעים ולשגר אלי דברי פרסומת, לפי הפרטים הנ"ל.
  • ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור את פרטי וכי פרטים אלה יוחזקו במאגרי המידע של הבנק,
    ויעשה בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר כשמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.